Prasība, kas celta 2010. gada 7. oktobrī -Cervelli/Komisija

(lieta F-98/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Francesca Cervelli (Brisele, Beļģija) (pārstāvji - J. R. García-Gallardo Gil-Fournier un M. Arias Díaz, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru prasītājai ir atteikts piešķirt ekspatriācijas pabalstu

Prasītājas prasījumi:

atzīt par spēkā neesošu Komisijas 2010. gada 30. jūnija lēmumu par atteikumu;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________