Skarga wniesiona w dniu 3 czerwca 2021 r. – Komisja Europejska / Republika Słowacka

(Sprawa C-342/21)

Język postępowania: słowacki

Strony

Strona skarżąca: Komisja Europejska (przedstawiciele: M. Noll-Ehlers, R. Lindenthal, pełnomocnicy)

Strona pozwana: Republika Słowacka

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie, że poprzez systematyczne i trwałe przekraczanie dziennych wartości dopuszczalnych PM10 od 2005 r. w strefie SKBB01 Banskobystrický kraj (Kraj bańskobystrzycki, Słowacja) (z wyjątkiem 2016 r.) i w aglomeracji SKKO0.1 Košice (Koszyce, Słowacja) (z wyjątkiem lat 2009, 2015 i 2016) Republika Słowacka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 13 ust. 1 w związku z załącznikiem XI do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE1 z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy;

stwierdzenie, że nie przewidując w planach ochrony jakości powietrza odpowiednich działań, tak aby okres, w którym wartości nie są dotrzymane, był jak najkrótszy w strefie SKBB01 Banskobystrický kraj (Kraj bańskobystrzycki, Słowacja), aglomeracji SKKO0.1 Košice (Koszyce, Słowacja) i strefie SKKO02 Košický kraj (Kraj koszycki, Słowacja), Republika Słowacka uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 23 ust. 1 akapit drugi w związku z załącznikiem XV do dyrektywy 2008/50/WE;

obciążenie Republiki Słowackiej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Dyrektywa 2008/50/WE określa wartość dopuszczalną PM10 dla stężenia dziennego (50 μg/m³). Dzienna wartość stężenia nie może być przekroczona więcej niż 35 razy w roku kalendarzowym. Republika Słowacka systematycznie i trwale naruszała art. 13 ust. 1 dyrektywy 2008/50 w strefie Banskobystrický kraj (Kraj bańskobystrzycki, Słowacja) i w aglomeracji Košice (Koszyce, Słowacja), jak wynika z rocznych raportów dotyczących jakości powietrza, przedłożonych przez Republikę Słowacką na podstawie art. 27 dyrektywy.

Artykuł 23 ust. 1 dyrektywy 2008/50/WE stanowi ponadto, że w przypadku gdy w określonej strefie lub aglomeracji poziomy zawartości zanieczyszczeń w powietrzu jednej lub kilku substancji przekraczają wartości dopuszczalne, państwa członkowskie zapewniają opracowanie planów ochrony jakości powietrza dla przedmiotowych stref i aglomeracji w celu dotrzymania odpowiednich wartości dopuszczalnych określonych w  załączniku XI. W przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych, których termin wejścia w życie wygasł, plany ochrony jakości powietrza określają odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Komisja twierdzi, że Republika Słowacka uchybiła zobowiązaniu do sporządzenia planów ochrony jakości powietrza w przypadku przekroczenia wartości dopuszczalnych dla strefy Banskobystrický kraj (Kraj bańskobystrzycki, Słowacja), Košický kraj (Kraj koszycki, Słowacja) i w aglomeracji Košice (Koszyce, Słowacja), które to plany określają odpowiednie działania, tak aby okres, w którym nie są one dotrzymane, był jak najkrótszy. Naruszenie to wynika jednak już z samego faktu, że w tych dwóch strefach i jednej aglomeracji Republika Słowacka systematycznie i trwale naruszała art. 13 ust. 1, przekraczając dzienne wartości dopuszczalne PM10. Ponadto to naruszenie art. 23 ust. 1 dyrektywy wynika również z nieodpowiednich planów ochrony jakości powietrza, niedostatecznej strategii ochrony jakości powietrza, braku dodatkowych środków i z niedociągnięć w ustawodawstwie słowackim.

____________

1 Dz.U. 2008, L 152, s. 1.