ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
(първи състав)

2 август 2016 година

Дело F‑134/11

Giorgio Cocchi

и

Nicola Falcione

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Задължение за съдействие — Член 24 от Правилника за длъжностните лица — Отхвърляне на искането за съдействие — Пенсии — Член 11, параграф 2 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица — Искане за прехвърляне на пенсионните права — Отказ от искането за прехвърляне на пенсионните права в хода на производството — Липса на основание за произнасяне по отхвърлянето на искането за съдействие“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Giorgio Cocchi и г‑н Nicola Falcione искат, от една страна, отмяната на решенията от 9 март 2011 г., с които Европейската комисия е отхвърлила исканията им за съдействие, направени в рамките на исканията им за прехвърляне на пенсионните права, които те са придобили в италианската пенсионна схема, към пенсионната схема на Европейския съюз, и от друга страна, осъждането на Комисията да им плати обезщетения

Решение:      Няма основание за произнасяне по дело F‑134/11, Cocchi и Falcione/Комисия. Г‑н Giorgio Cocchi, г‑н Nicola Falcione и Европейската комисия понасят направените от всеки от тях съдебни разноски.

Резюме

Жалби на длъжностните лица — Правен интерес — Преценка към момента на предявяването на иска или подаването на жалбата — Последващо отпадане на правния интерес — Липса на основание за произнасяне

(членове 90 и 91 от Правилника за длъжностните лица)

За да може да продължи да поддържа жалба за отмяна на решение, длъжностно лице трябва да запази личен интерес от отмяната на това решение дори след подаването на тази жалба, като такъв интерес съществува, когато жалбата може чрез резултата си да му донесе полза.

Когато длъжностно лице е оттеглило искането си за прехвърляне на пенсионни права, придобити преди постъпването му на служба в Съюза, със съгласието на засегнатата институция, евентуално съдебно решение, което отменя решението за отхвърляне на неговото искане за съдействие, направено в рамките на искането му за прехвърляне на пенсионни права, не би могло да му донесе административна полза, при това независимо от въпроса дали искане на длъжностно лице за съдействие с цел да се защити срещу действията на институцията, в която работи, е правно допустимо.

В тази връзка, ако правният интерес престане да съществува, отпада основанието за произнасяне по същество по жалбата.

(вж. т. 33 и 34)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — определение от 2 декември 2013 г., Pachtitis/Комисия, F‑49/12, EU:F:2013:197, т. 28 и цитираната съдебна практика