Valitus, jonka International Skating Union on tehnyt 26.2.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (laajennettu neljäs jaosto) asiassa T-93/18, International Skating Union v. komissio, 16.12.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-124/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: englanti

Asianosaiset

Valittaja: International Skating Union (edustaja: J.-F. Bellis, avocat)

Muut osapuolet: Euroopan komissio, Mark Jan Hendrik Tuitert, Niels Kerstholt, European Elite Athletes Association

Vaatimukset

Valittaja vaatii, että unionin tuomioistuin

kumoaa unionin yleisen tuomioistuimen asiassa International Skating Union v komissio (asia T-93/18) antaman tuomion siltä osin kuin valittajan kanne on hylätty

kumoaa komission 8.12.2017 antaman päätöksen asiassa AT/40208 – Kansainvälisen luisteluliiton osallistumissäännöt

velvoittaa komission ja ensimmäisessä oikeusasteessa väliintulijoina esiintyneet korvaamaan tästä muutoksenhakumenettelystä ja asian käsittelystä unionin yleisessä tuomioistuimessa aiheutuneet oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on menetellyt SEUT 263 artiklan sekä SEUT 101 artiklaa koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti katsoessaan, että Kansainvälisen luisteluliiton (ISU) osallistumissäännöt ovat tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus.

Osa 1: Unionin yleinen tuomioistuin ei ole tarkastellut miltään osin valittajan esittämiä perusteluja, joissa riitautetaan komission arviointi tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen toteamisen perusteena olevista tosiseikoista, sellaisena kuin se on esitetty 8.12.2017 annetussa komission päätöksessä asiassa AT/40208 – Kansainvälisen luisteluliiton osallistumissäännöt (jäljempänä riidanalainen päätös).

Kaikki valittajan esittämät perustelut, joissa riitautetaan komission arviointi tosiseikoista, joiden perusteella riidanalaisen päätöksen 1 artiklassa on katsottu ISU:n rikkoneen SEUT 101 artiklaa ”ottamalla käyttöön osallistumissäännöt ja soveltamalla niitä”, on virheellisesti katsottu tehottomiksi tai asiaan vaikuttamattomiksi tai jätetty yksinkertaisesti huomiotta.

Osa 2: Unionin yleinen tuomioistuin on määritellyt asiassa kyseessä olevan kilpailunrajoituksen uudelleen ja siten rikkonut velvollisuuttaan olla korvaamatta komission päättelyä omalla päättelyllään, ja se on virheellisesti ja SEUT 101 artiklaa koskevan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön vastaisesti luokitellut komission riidanalaisen päätöksen jaksossa 8.5 tarkastelemat seikat sellaisiksi, joilla on merkitystä tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen toteamisessa.

Sen sijaan, että unionin yleinen tuomioistuin olisi uudelleenarvioinut riidanalaiseen päätökseen sisältyvän toteamuksen rikkomisen katsomisesta toteennäytetyksi, se on konstruoinut uuden tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen johtamalla sen 1) ISU:n osallistumissääntöjen abstraktista tulkinnasta, joka on kokonaan irrotettu sen tutkimisesta, millä tavoin niitä on sovellettu käytännössä, ja 2) komission riidanalaisen päätöksen jaksossa 8.5 tarkastelemista seikoista, jotka eivät kuulu osana päätökseen sisältyvään toteamukseen tarkoitukseen perustuvan kilpailunrajoituksen olemassaolosta (jakso 8.3).

Osa 3: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisia virheitä analysoidessaan niitä neljää seikkaa, joihin komissio on tukeutunut katsoessaan, että ISU:n osallistumissäännöt ovat tarkoitukseen perustuva kilpailunrajoitus.

Osallistumissääntöjen sisältö: Sääntöjen täytäntöön panemiseksi sovellettavien seuraamusten tasosta ei voida tehdä johtopäätöksiä sääntöjen väitetystä kilpailunvastaisesta tarkoituksesta. Seuraamukset vaikuttavat haitallisesti kilpailuun vain silloin, kun järjestämislupa on evätty perusteettomasti. Seuraamusten taso itsessään ei ilmaise mitään sääntöjen sisällöstä.

ISU:n osallistumissääntöjen tavoitteet: Todettuaan, että ISU:n ennakkolupajärjestelmällä pyritään hyväksyttävään tavoitteeseen, unionin yleisen tuomioistuimen olisi pitänyt tehdä tästä se johtopäätös, etteivät ISU:n osallistumissäännöt voi rajoittaa kilpailua tarkoituksensa perusteella.

ISU:n osallistumissääntöjen oikeudellinen ja taloudellinen asiayhteys: Unionin yleinen tuomioistuin on tulkinnut asiassa Cartes Bancaires (C-67/13) annettua tuomiota virheellisesti katsoessaan merkityksettömäksi sen seikan, että ISU myönsi järjestämisluvan kaikille kolmansien osapuolten taitoluistelukilpailuille sillä perusteella, että taitoluistelukilpailujen markkinoiden ja pikaluistelukilpailujen merkityksellisten markkinoiden välillä ei ole ”vuorovaikutusta”.

ISU:n aikomus rajoittaa kilpailua: Se seikka, että aikomus ei sisälly välttämättömänä osana kilpailunvastaisen ”tarkoituksen” analysointiin, ei oikeuta unionin yleistä tuomioistuinta hylkäämään tehottomina valittajan perusteluja, joilla riitautetaan komission arviointi riidanalaisen päätöksen 175–178 perustelukappaleessa selostetuista tosiseikoista, joihin komissio on tukeutunut päätyäkseen katsomaan, että ISU on rikkonut SEUT 101 artiklaa ottamalla käyttöön osallistumissäännöt ja soveltamalla niitä.

Toinen valitusperuste: Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen jättäessään vastaamatta valittajan kanteessaan esittämään neljänteen kanneperusteeseen, jonka mukaan ISU:n päätös olla myöntämättä järjestämislupaa vuoden 2014 Dubai Icederby –kilpailuille jää SEUT 101 artiklan soveltamisalan ulkopuolelle, koska kyseisellä päätöksellä pyrittiin hyväksyttävään tavoitteeseen, joka oli yhdenmukainen ISU:n eettisen säännöstön kanssa, jossa kielletään vedonlyöntitoiminnan tukeminen millään tavalla.

Unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen luonnehtiessaan valittajan esittämää kanneperustetta virheellisesti niin, että kanneperusteessa käydään abstraktia keskustelua pikaluistelun rehellisyyden suojelemista koskevan tavoitteen hyväksyttävyydestä. Tässä kanneperusteessa riitautettiin komission kieltäytyminen tunnustamasta aiheelliseksi ISU:n eettisiä huolia, jotka liittyivät pikaluistelukilpailujen yhdistämiseen kilpailupaikalla järjestettävien vedonlyöntien kanssa siten kuin Dubain kilpailuissa oli tarkoitus tehdä. Unionin yleinen tuomioistuin on jättänyt huomiotta valittajan esittämän selvitysaineiston ja erityisesti raportin Korean kansanedustuslaitoksessa käydystä keskustelusta, jossa tällainen konsepti torjuttiin suurten manipulointiriskien vuoksi ja joka siten vahvistaa ISU:n eettisten huolien aiheellisuuden. Dubai Icederby on ainoa kolmannen järjestäjäosapuolen luistelukilpailu, jolle ei ole myönnetty ISU:n ennakkolupajärjestelmän mukaista järjestämislupaa.

____________