ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА (втори състав)

26 юни 2008 година

Дело F‑136/07

Bart Nijs

срещу

Сметна палата на Европейските общности

„Публична служба — Длъжностни лица — Предварителна административна жалба — Липса — Срок за обжалване — Закъснение — Явна недопустимост“

Предмет: Жалба, подадена на основание член 236 ЕО и член 152 АЕ, с която г‑н Nijs иска, от една страна, да се отмени решението на органа по назначаването, с което степента му се намалява от AD 10, стъпка 6 на степен AD 9, стъпка 5, както и да се отменят свързаните и последващи решения, и по-специално решението от 26 септември 2006 г. относно временното му отстраняване от длъжност, решението от 27 септември 2007 г. относно започването на административно разследване срещу него и решението относно отказа за повишаването му на степен AD 11 през 2007 г., както и решението на Сметната палата от 8 март 2007 г. за подновяване на мандата на нейния генерален секретар за срок от шест години, считано от 1 юли 2007 г., и от друга страна, поправяне на неимуществените и имуществени вреди, които той твърди, че е претърпял

Решение: Отхвърля жалбата като явно недопустима. Осъжда жалбоподателя да заплати всички съдебни разноски.

Резюме

Производство — Жалба в първоинстанционно производство — Изисквания за форма

(член 35, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

Недопустима е жалба на длъжностно лице, в която не се посочват точно обжалваните актове и която следователно не отговаря на изискванията, предвидени в член 35, параграф 1, буква г) от Процедурния правилник на Съда на публичната служба.

(вж. точка 24)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 24 март 1993 г., Benzler/Комисия, T‑72/92, Recueil, стр. II‑347, точки 16, 18 и 19