EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

15. jaanuar 2013

Kohtuasi F‑27/11

BO

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Sotsiaalkindlustus – Meditsiinilise abiga seotud transpordikulude hüvitamine – Transpordikulud, mis on seotud keeleliste põhjustega

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega BO palub tühistada Euroopa Komisjoni 1. juuni 2010. aasta otsuse, millega keelduti tema poja transpordi- ja saatja kulude hüvitamisest.

Otsus: Tühistada komisjoni otsused. Jätta komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja BO kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Sotsiaalkindlustus – Ravikindlustus – Transpordikulud, mis on seotud keeleliste põhjustega – Hüvitamine – Väljaarvamine – Transpordikulude hüvitamine seoses meditsiinilise abiga, mis nõuab vallatava keele kasutamist – Lubatavus – Tingimused

Ravikulude hüvitamise üldiste rakendussätete II jao 12. peatüki punkt 2.5 välistab võimaluse hüvitada teatud, eelkõige keeleliste põhjustega seotud transpordikulud. Seda sätet ei saa siiski tõlgendada nii, et see keelab selliste kulude hüvitamise, mis kaasnesid psühhoteraapias käimisega, kui on objektiivselt kindlaks tehtud, et see ravi nõuab sellise keele kasutamist, millest kindlustatud isik peab aru saama, mis on ainus, milles ta oskab ennast väljendada ning psühhoteraapia selles keeles ei ole kindlustatud isiku teenistuskohas kättesaadav.

(vt punktid 29 ja 30)