Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. septembri 2011. aasta määrus - Kyriazi versus komisjon

(kohtuasi F-66/06)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Ametisse nimetamine - Enne 1. maid 2004 avaldatud sisekonkurss - Enne 1. maid 2006 sobivate kandidaatide loetelusse kantud ajutine teenistuja - Palgaastme määramine - Personalieeskirjade XIII lisa artikli 5 lõige 4 ja artikli 12 lõige 3 - Sekretariaaditoetus - Osaliselt ilmselgelt vastuvõetamatu ja osaliselt ilmselgelt põhjendamatu hagi)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kalliopi Kyriazi (Clabecq, Belgia) (esindaja: advokaat É. Boigelot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: C. Berardis-Kayser ja K. Herrmann, hiljem K. Herrmann ja H. Krämer)

Kostja toetuseks menetlusse astuja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Arpio Santacruz ja I. Šulce, hiljem M. Bauer, J. Monteiro ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada 12. septembri 2005. aasta otsus nimetada hageja katseajal olevaks ametnikuks ja määrata ta palgaastme C*1 järku 2 ning kõik sellele järgnevad ja/või sellega seotud aktid, nagu otsus tühistada tema sekretariaaditoetus ja seda mitte pärast tema alaliselt ametisse nimetamist taastada.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

K. Kyriazi ja Euroopa Komisjon kannavad oma kohtukulud ise.

Jätta menetlusse astujaks oleva Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

____________

1 - ELT C 178, 29.7.2006, lk 43.