Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2020. gada 21. decembrī iesniedza Grondwettelijk Hof (Beļģija) – Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU/Flandrijas valdība

(Lieta C-694/20)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Grondwettelijk Hof

Pamatlietas puses

Prasītāji: Orde van Vlaamse Balies, IG, Belgian Association of Tax Lawyers, CD, JU

Atbildētāja: Flandrijas valdība

Prejudiciālie jautājumi

Vai ar Padomes Direktīvas (ES) 2018/822 (2018. gada 25. maijs), ar ko attiecībā uz obligāto automātisko informācijas apmaiņu nodokļu jomā saistībā ar ziņojamām pārrobežu shēmām groza Direktīvu 2011/16/ES 1 , 1. panta 2. punktu tiek pārkāptas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā, un tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību, kas garantētas Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 7. pantā, ciktāl jaunajā 8.ab panta 5. punktā, kas tika iekļauts Padomes Direktīvā 2011/16/ES (2011. gada 15. februāris) par administratīvu sadarbību nodokļu jomā un ar ko atceļ Direktīvu 77/799/EEK 2 , ir paredzēts, ka, ja dalībvalsts veic pasākumus, kas vajadzīgi, lai atbrīvotu starpniekus no pienākuma iesniegt informāciju par ziņojamām pārrobežu shēmām, ja ziņošanas pienākums saskaņā ar šīs dalībvalsts tiesību aktiem būtu pretrunā likumā paredzētajām tiesībām uz saziņas konfidencialitāti, šai dalībvalstij starpniekiem ir jānosaka pienākums nekavējoties paziņot ikvienam citam starpniekam vai – ja šāda starpnieka nav – attiecīgajam nodokļu maksātājam par tā ziņošanas pienākumu, ciktāl šāds pienākums nozīmē, ka advokātam, kas darbojas kā starpnieks, informāciju, ko viņš uzzina, veicot būtiskas savā profesijā paredzētas darbības, proti, aizstāvot vai pārstāvot klientu tiesā un sniedzot juridiskas konsultācijas, arī nesaistīti ar tiesvedību, ir pienākums paziņot citam starpniekam, kas nav viņa klients?

____________

1 OV 2018, L 139, 1. lpp.

2 OV 2011, L 64., 1. lpp.