Жалба, подадена на 17 юли 2012 г. — ZZ и др./ЕИБ

(Дело F-73/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: ZZ и др. (представител: адв. L. Levi)

Ответник: Европейска инвестиционна банка

Предмет на производството

От една страна да се отменят съдържащите се в извлеченията от платежната ведомост решения за прилагане на общото решение на Европейската инвестиционна банка, ограничаващо за всички служители нарастването на заплатите до 2,8 % и да се отмени решението за въвеждане на таблица за класиране, предвиждаща намаляване с 1 % на заплатите, и, от друга страна, ответникът да се осъди да заплати разликата във възнагражденията заедно с лихви за забава, както и обезщетения

Искания на жалбоподателите

да се отменят решенията за прилагане спрямо жалбоподателите на решението на Съвета на директорите на ЕИБ от 13 декември 2011 г., ограничаващо нарастването на заплатите до 2,8 % и решението на Управителния комитет на ЕИБ от 14 февруари 2012 г. за въвеждане на таблица за класиране, предвиждаща намаляване с 1 % на заплатите, които решения се съдържат в извлеченията от платежната ведомост за април 2012 г., както и да се отменят по същия начин всички решения, които се съдържат в последвалите извлечения от платежната ведомост;

да се осъди ответникът да заплати разликата във възнагражденията спрямо действието на предишния режим на заплати, която произтича от посочените решения на Съвета на директорите на ЕИБ от 13 декември 2011 г. и на Управителния съвета на ЕИБ от 14 февруари 2012 г.; тази разликата във възнагражденията следва да се увеличи с лихви за забава, считано от 12 април 2012 г. до настоящия момент и впоследствие начислявана на всяко 12-то число на месеца до окончателното изплащане, като лихвите са в размер на определения от ЕЦБ лихвен процент плюс 3 пункта;

да се осъди ответникът да заплати обезщетения за претърпените поради загубата на покупателна способност вреди, които да се определят ex aequo et bono, но първоначално да бъдат в размер на 1,5 % от месечното възнаграждение на всеки от жалбоподателите;

да се осъди ЕИБ да заплати съдебните разноски.