27. juunil 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-66/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindajad: advokaadid L. Levi ja A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada kostja otsus, millega määrati kindlaks ülekantava kapitali suurus enne teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste osas ning tunnustatud pensioniõigusliku staaži arvutamine nimetatud pensioniõiguste Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi ülekandmisel.

Hageja nõuded

Esimese võimalusena:

tühistada kostja 30. novembri 2011. aasta otsus, millega määrati kindlaks ülekantava kapitali suurus NATO teenistuses töötades omandatud pensioniõiguste osas ning tunnustatud pensioniõigusliku staaži arvutamine nimetatud pensioniõiguste Euroopa Liidu institutsioonide pensioniskeemi ülekandmisel;

tühistada vajalikus ulatuses 28. märtsi 2012. aasta otsus, millega jäeti hageja 23. jaanuari 2012. aasta kaebus sõnaselgelt rahuldamata;

igal juhul:

tuvastada mittevaralise kahju tekitamine ja mõista kostjalt välja esialgse hinnangu alusel määratud summa 20 000 eurot;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.