Vec C164/17

Edel Grace a Peter Sweetman

proti

An Bord Pleanála

[návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Supreme Court (Írsko)]

„Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Životné prostredie – Smernica 92/43/ES – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Článok 6 ods. 3 a 4 – Posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na chránenú lokalitu – Plán alebo projekt, ktorý priamo nesúvisí so správou lokality alebo pre ňu nie je potrebný – Projekt veternej farmy – Smernica 2009/147/ES – Ochrana voľne žijúceho vtáctva – Článok 4 – Osobitne chránené územie (OCHÚ) – Príloha I – Kaňa sivá (Circus cyaneus) – Vhodný biotop, ktorý sa v priebehu času mení – Dočasné alebo trvalé zníženie rozlohy potrebných území – Opatrenia, ktoré sú súčasťou projektu a ktorých cieľom je zabezpečiť, aby sa počas trvania projektu rozloha, ktorá je skutočne vhodná na výskyt prirodzeného biotopu daného druhu, nezmenšila, či dokonca sa mohla zväčšiť“

Abstrakt – Rozsudok Súdneho dvora (druhá komora) z 25. júla 2018

1.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43 – Primerané posúdenie vplyvov plánu alebo projektu na lokalitu – Ochranné opatrenia – Kompenzačné opatrenia – Odlišnosť

(Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3 a 4)

2.        Životné prostredie – Ochrana prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín – Smernica 92/43 – Osobitné chránené územia – Záväzky členských štátov – Posudzovanie vplyvov projektu na lokalitu – Zohľadnenie budúceho rozvoja nového biotopu, ktorý má kompenzovať stratu rozlohy a kvality, ktorá vznikla z dôvodu projektu – Vylúčenie – Kvalifikovanie uvedeného rozvoja ako kompenzačné opatrenie – Podmienka

(Smernica Rady 92/43, článok 6 ods. 3 a 4)

1.      Pozri text rozhodnutia.

(pozri bod 47)

2.      Článok 6 smernice Rady 92/43/EHS z 21. mája 1992 o ochrane prirodzených biotopov a voľne žijúcich živočíchov a rastlín sa má vykladať v tom zmysle, že pokiaľ sa má projekt realizovať v lokalite určenej na ochranu a zachovanie druhov, ktorej rozloha vhodná na uspokojenie potrieb chráneného druhu sa v priebehu času mení, a pokiaľ takýto projekt bude mať za následok to, že niektoré časti tejto lokality už nebudú môcť dočasne alebo trvalo ponúknuť vhodný biotop pre príslušný druh, nemožno okolnosť, že tento projekt zahŕňa opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť – po vykonaní primeraného posúdenia vplyvov uvedeného projektu a počas trvania uvedeného projektu –, aby sa časť uvedenej lokality, ktorá skutočne môže ponúknuť vhodný biotop, nezmenšila, či dokonca sa mohla zväčšiť, zohľadniť na účely posúdenia, ktoré treba vykonať na základe odseku 3 tohto článku a ktorého cieľom je zaistiť, aby predmetný projekt nemal nepriaznivý vplyv na integritu príslušnej lokality, ale že táto okolnosť sa prípadne posúdi podľa odseku 4 toho istého článku.

V tejto súvislosti už Súdny dvor rozhodol, že opatrenia stanovené v projekte, ktorých cieľom je kompenzovať nepriaznivé účinky tohto projektu, nemôžu byť zohľadnené v rámci posudzovania vplyvov uvedeného projektu, ktoré stanovuje článok 6 ods. 3 smernice o biotopoch (rozsudky z 15. mája 2014, Briels a i., C‑521/12, EU:C:2014:330, bod 29, ako aj z 21. júla 2016, Orleans a i., C‑387/15 a C‑388/15, EU:C:2016:583, bod 48).

Takéto opatrenie sa môže zohľadniť pri náležitom posúdení len v prípade, že existuje dostatočná istota, že opatrenie účinne prispeje k tomu, aby sa zabránilo nepriaznivému vplyvu, a zaručí, že neexistuje žiadna dôvodná pochybnosť o tom, že projekt nebude mať nepriaznivý vplyv na integritu územia (pozri v tomto zmysle rozsudok z 26. apríla 2017, Komisia/Nemecko, C‑142/16, EU:C:2017:301, bod 38).

Vo všeobecnosti možno iba ťažko predvídať prípadné pozitívne účinky budúceho rozvoja nového biotopu, ktorý má kompenzovať stratu rozlohy a kvality toho istého typu biotopu na chránenom území, resp. sú viditeľné až neskôr (pozri v tomto zmysle rozsudok z 21. júla 2016, Orleans a i., C‑387/15 a C‑388/15, EU:C:2016:583, body 52 a 56, ako aj citovanú judikatúru).

Treba zdôrazniť, že zdrojom neistoty nie je okolnosť, že biotop, o ktorý ide vo veci samej, sa neustále mení a že toto územie vyžaduje „dynamické“ riadenie. Takáto neistota naopak vyplýva zo zistenia nepriaznivého vplyvu, istého či potenciálneho, na integritu dotknutého územia ako biotopu a územia na vyhľadávanie potravy, a teda na jednu zo základných charakteristík tohto územia, ako aj z toho, že sa do posúdenia vplyvov zahrnú budúce výhody vyplývajúce z prijatia opatrení, ktoré sú v štádiu tohto posúdenia len možné, pretože ešte nedošlo k ich úplnému vykonaniu. Z tohto dôvodu a s výhradou overení, ktoré prináleží vykonať vnútroštátnemu súdu, uvedené výhody nemohli byť s požadovanou istotou stanovené v čase, keď príslušné orgány povolili predmetný projekt.

(pozri body 50 – 53, 57 a výrok)