CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(otrā palāta)

2011. gada 29. septembrī


Lieta F‑114/10


Carlos Bowles, Emmanuel Larue

un

Sarah Whitehead

pret

Eiropas Centrālo banku (ECB)

Civildienests – ECB personāls – Vispārēja atalgojuma pielāgošana – Aprēķina metode – Pagaidu dati – Ekonomikas un finanšu krīze – Īpašie apstākļi – Nelabvēlīgs akts – Paziņojums par algu – Pagaidu tiesību akts

Priekšmets      Prasība, kura celta saskaņā ar Līgumam par Eiropas Savienību un Līgumam par Eiropas Savienības darbību pievienotā Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. panta 2. punktu un ar kuru C. Bowles, E. Larue un S. Whitehead lūdz atcelt paziņojumus par viņu algu par 2010. gada janvāri un nākamajiem mēnešiem, ciktāl ar tiem ir veikta vispārēja algas pielāgošana 2 % apmērā attiecībā uz 2010. gadu, kā arī piespriest ECB atlīdzināt viņiem nodarītos zaudējumus, kas atbilst 0,1 % lielam viņu algas un citu finansiālu prasījumu, kas radušies, sākot no 2010. gada janvāra, palielinājumam, kopā ar nokavējuma procentiem, ar pirktspējas samazināšanos saistītajiem zaudējumiem, kas pagaidām ex æquo et bono ir aprēķināti EUR 5000 apmērā katram prasītājam, un morālajam kaitējumam, kas ex æquo et bono ir aprēķināts EUR 5000 apmērā katram prasītājam

Nolēmums      Atcelt ECB lēmumus par prasītāju algu palielināšanu par 2 % no 2010. gada 1. janvāra, kas ir konstatēts paziņojumos par viņu algu par 2010. gada janvāri un nākamajiem mēnešiem. Pārējā daļā prasību noraidīt. ECB atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Prasība – Nelabvēlīgs akts – Jēdziens

(Protokola par Eiropas Centrālo banku sistēmas un Eiropas Centrālās bankas Statūtiem 36. pants; Eiropas Centrālās bankas Nodarbināšanas kārtības 13. pants)

2.      Ierēdņi – Eiropas Centrālās bankas darbinieki – Atalgojums – Aprēķina metode vispārējai atalgojuma pielāgošanai – Administrācijas rīcības brīvība – Ierobežojumi

3.      Ierēdņi – Prasība – Prasība par zaudējumu atlīdzību – Apstrīdēta prettiesiska akta atcelšana – Pienācīga atlīdzība par morālo kaitējumu

1.      Lai gan paziņojumiem par algu nav nelabvēlīga akta īpašību, tomēr finansiālā ziņā tie atspoguļo administrācijas pieņemtu individuālu juridisku lēmumu apmēru, lai piemērotu pieņemtos vispārējos tiesību aktus atalgojuma jomā.

Pagaidu tiesību akts atalgojuma jomā, kuru ir pieņēmusi Eiropas Centrālās bankas Padome, var būt nelabvēlīgs akts, ja tā pieņemšanai ir tiesiskas sekas, kas var kaitēt attiecīgo personu interesēm, būtiski mainot viņu tiesisko stāvokli tā piemērošanas laikposmā.

(skat. 42. un 50. punktu)

Atsauces

Civildienesta tiesa: 2008. gada 24. jūnijs, F‑116/05 Cerafogli un Poloni/ECB, 51. punkts; 2010. gada 28. oktobris, F‑96/08 Cerafogli/ECB, 33. un 34. punkts un tajos minētā judikatūra.

2.      2008. gada 11. jūnija paziņojumā ar nosaukumu ‟Eiropas Centrālās bankas piemērojamā metodoloģija vispārējai atalgojuma pielāgošanai par laikposmu no 2009. gada janvāra līdz 2011. gada decembrim” nav paredzēta iespēja Eiropas Centrālajai bankai, ja vien tās aprakstītās metodes piemērošanas galīgais rezultāts nav pretrunā tās politikai atalgojuma pieauguma jautājumā, noraidīt pagaidu datus, piemēram, Eurostat sniegtos, kurus Komisija nodeva tās rīcībā 2009. gada 31. oktobrī, jautājumā par atalgojuma mērenību atsauces grupas ‟Eiropas Savienības iestādes un organizācijas” ietvaros. Tieši pretēji, vienā no zemsvītras piezīmēm, kas ir ietvertas 2008. gada 11. jūnija paziņojumā, ir noteikts, ka, tā kā dati par Eiropas Savienības iestādēm jāapstiprina Padomei katra gada decembra beigās, šādi pagaidu dati ir pieņemami. Līdz ar to Eiropas Centrālajai bankai bija jāņem vērā 3,6 % likme, kas bija pēdējā Komisijas piešķirtā likme 2009. gada 31. oktobrī, un tas jādara pat tad, ja Savienības ierēdņu un pārējo darbinieku atalgojuma pielāgošanas likme, kuru galu galā apstiprina Padome, ir atšķirīga.

Lai savu lietderīgo iedarbību nezaudētu īpašā procedūra, kas ļauj [bankas] Padomei neņemt vērā vispārējās atalgojuma pielāgošanas aprēķina metodes rezultātus, ja tā ir pretrunā Eiropas Centrālās bankas politikai atalgojuma mērenības jautājumā un ja nepastāv citas īpašas tiesību normas vai atkāpes, no 2008. gada 11. jūnija paziņojuma nevar secināt, ka tā mērķis un jēga ļautu Eiropas Centrālajai bankai smagas ekonomikas krīzes gadījumā nepildīt skaidros un nepārprotamos zemsvītras piezīmes noteikumus.

(skat. 67. un 70. punktu)

3.      Prettiesiska akta atcelšana pati par sevi var būt pienācīga un principā pietiekama atlīdzība par jebkādu morālo kaitējumu, ko šis akts varēja radīt, ja prasītājs nepierāda, ka ir cietis tādu morālo kaitējumu, kas ir nodalāms no atcelšanas pamatā esošā prettiesiskuma un ko nevar pilnībā atlīdzināt, atceļot aktu.

(skat. 81. punktu)

Atsauces

Tiesa: 1990. gada 7. februāris, C‑343/87 Culin/Komisija, 27.–29. punkts.

Vispārējā Tiesa: 2010. gada 9. decembris, T‑526/08 P Komisija/Strack, 58. punkts.