Euroopa Kohtu (esimene koda) 17. märtsi 2021. aasta otsus (Conseil d’État’ eelotsusetaotlus – Prantsusmaa) – Association One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux versus Ministre de la Transition écologique et solidaire

(kohtuasi C-900/19)1

(Eelotsusetaotlus – Keskkond – Direktiiv 2009/147/EÜ – Loodusliku linnustiku kaitse – Artiklid 5 ja 8 – Kõigi linnupüügiviiside kasutamise keeld – Artikli 9 lõige 1 – Luba kasutada erandina traditsioonilist linnupüügiviisi – Tingimused – Teiste rahuldavate lahenduste puudumine – „Teiste rahuldavate lahenduste“ puudumise põhjendamiseks ainult selle traditsioonilise püügiviisi kaitsele tuginemine – Püügi valikulisus – Riigisisesed õigusnormid, mis lubavad püüda linde linnuliimipulkade abil)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Conseil d’État

Põhikohtuasja pooled

Kaebajad: Association One Voice ja Ligue pour la protection des oiseaux

Vastustaja: Ministre de la Transition écologique et solidaire

menetluses osales: Fédération nationale des Chasseurs

Resolutsioon

1.    Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/147/EÜ loodusliku linnustiku kaitse kohta artikli 9 lõikeid 1 ja 2 tuleb tõlgendada nii, et asjaolu, et linnupüügiviis on traditsiooniline, ei ole iseenesest piisav tõendamaks, et seda püügiviisi ei saa asendada teise rahuldava lahendusega selle sätte tähenduses.

2.    Direktiivi 2009/147 artikli 9 lõike 1 punkti c tuleb tõlgendada nii, et sellega on vastuolus riigisisesed õigusnormid, mis lubavad erandina selle direktiivi artiklist 8 kasutada püügiviisi, mis toob kaasa kaaspüügi, kui kaaspüük võib vaatamata sellele, et see on väikesemahuline ja ajaliselt piiratud, põhjustada suuremat kahju linnuliikidele, mille püüdmise tahe puudub.

____________

1 ELT C 54, 17.2.2020.