Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria (Španielsko) 6. apríla 2021 – Zulima/Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

(vec C-215/21)

Jazyk konania: španielčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Juzgado de Primera Instancia de Las Palmas de Gran Canaria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Zulima

Žalovaná: Servicios prescriptor y medios de pagos E.F.C. S.A.U.

Prejudiciálna otázka

V prípade nárokov spotrebiteľov súvisiacich s nekalými podmienkami, ktoré sú založené na smernici 93/13/EHS1 , pokiaľ dôjde k mimosúdnemu uspokojeniu nároku, z článku 22 Ley de Enjuiciamiento Civil (Občiansky súdny poriadok) vyplýva, že spotrebitelia musia znášať trovy konania, bez toho aby sa zohľadnil predchádzajúci postup predajcu alebo dodávateľa, ktorý nevyhovel predchádzajúcim výzvam. Predstavuje táto španielska procesná právna úprava podstatnú prekážku, ktorá môže odradiť spotrebiteľa od uplatnenia práva na účinné súdne preskúmanie možnej nekalej povahy zmluvnej podmienky, ktorá je v rozpore so zásadou efektivity a s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 ods. 1 smernice 93/13?

____________

1 Smernica Rady 93/13/EHS z 5. apríla 1993 o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách (Ú. v. ES L 95, 1993, s. 29; Mim. vyd. 15/002, s. 288).