11. augustil 2006 esitatud hagi - Nolin versus komisjon

(Kohtuasi F-89/06)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Michel Nolin (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tühistada õigustalituse direktori otsus ja formaalne tahteavaldus, mis oli tehtud vastavalt komisjoni 23. detsembri 2004. aasta otsusega vastu võetud personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikli 13 lõikele 3 ja artikli 5 lõikele 7, millega 2005. aasta edutamise käigus ei antud hagejale ühtki peadirektoraadi eelispunkti, mida kinnitab ja muudab lõplikuks personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikli 10 lõike 2 alusel tehtud personali ja halduse peadirektori otsus, millega jäeti rahuldamata 26. septembril 2006 esitatud kaebus ametiisiku tegevuse peale;

tühistada personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikli 10 lõike 2 alusel tehtud personali ja halduse peadirektori otsus, millega hagejale ei antud ühtki erieelispunkti, millega 2005. aasta hindamise käigus tunnustataks tema tööd institutsiooni huvides;

tühistada erieelispunkte saanud ametnike loetelu, 2005. aasta hindamisel palgaastmel A*12 olevate ametnike teeneteloetelu ja samal hindamisel palgaastmele A*13 edutatud ametnike loetelu;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

Väited ja peamised argumendid

Oma hagi toetuseks märgib hageja esiteks, et personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete kohaldamisega 2005. aasta hindamisele on komisjoni rikkunud õiguskindluse ja õiguspärase ootuse põhimõtteid, kuna nimetatud sätted võeti vastu 2004. aasta detsembri lõpus.

Lisaks väidab hageja, et otsus talle peadirektoraadi eelispunkte mitte anda, kuigi ta oli saanud kõrgeima hinde oma üksuses sama palgaastme ametnike seas ajavahemiku eest juulist 2001 detsembrini 2003, rikub personalieeskirjade artiklit 45 ja selle artikli rakendussätteid, mis nõuavad, et niisuguste punktide andmisel peavad teened olema otsustavaks teguriks, ja kujutab seega endast hindamisviga. Lisaks arvab hageja, et kuna peadirektoraadi eelispunkte ei antud teenete alusel, on komisjoni puhul tegemist võimu kuritarvitamisega.

Järgmiseks märgib hageja, et otsus talle institutsiooni kasuks tehtud töö tunnustamiseks antavaid erieelispunkte mitte anda on ebaseaduslik, arvestades asjaolu, et tema kandidatuur konkursikomisjoni liikmena oli vastu võetud. Sellest tuleneb personalieeskirjade artikli 5 ja võrdse kohtlemise põhimõtte rikkumine.

Lõpetuseks tuleb hageja arvates allpool kolmandas taandes nimetatud loetelud samuti tühistada ja seda esiteks seetõttu, et vaidlustatud otsustes esineb vigu ja teiseks artikli 45 rakendussätete teatavate artiklite ebaseaduslikkuse tõttu. Hageja märgib, et:

nähes erieelispunktide andmise ette institutsiooni heaks teatud lisaülesannete täitmise eest, mida on hindamisel ja peadirektoraadi eelispunktide andmisel juba arvesse võetud, rikub personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikkel 9 personalieeskirjade artiklit 45 ning õigust ametikohal edasijõudmisele ja võrdse kohtlemise põhimõtet;

nähes 2005. aasta edutamisel ette üleminekueelispunktid üksnes palgaastmel pikema tööstaaži alusel, rikub personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikli 13 lõige 3 personalieeskirjade artiklit 45;

nähes ette soodsama kohtlemise väiksemaarvulise töötajaskonnaga peadirektoraatide või talituste ametnikele (sh kabinetiliikmetele), rikub personalieeskirjade artikli 45 rakendussätete artikli 6 lõige 2 personalieeskirjade artiklit 45 ning õigust ametikohal edasijõudmisele ja võrdse kohtlemise põhimõtet.

____________