Az Oberlandesgericht Bamberg (Németország) által 2021. június 11-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – MR elleni büntetőeljárás

(C-365/21. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberlandesgericht Bamberg

Az alap-büntetőeljárás résztvevői

MR

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Összeegyeztethető-e az Európai Unió Alapjogi Chartájának [(a továbbiakban: Charta)] 50. cikkével és még érvényes-e a Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény1 (a továbbiakban: SMVE) 55. cikke, amennyiben az lehetővé teszi a kétszeres eljárás alá vonás tilalma alóli azon kivételt, hogy ezen egyezmény megerősítésekor, elfogadásakor vagy jóváhagyásakor bármely szerződő fél kinyilváníthatja, hogy az SMVE 54. cikkét magára nézve nem tekinti kötelezőnek, ha a külföldi ítélettel elbírált cselekmény az illető szerződő fél nemzetbiztonságát vagy hasonló lényeges érdekeit sértő bűncselekménynek minősül?

Az első kérdésre adandó igenlő válasz esetén:

Ellentétes-e az SMVE 54. és 55. cikkével, valamint a Charta 50. és 52. cikkével a Németországi Szövetségi Köztársaság által az SMVE megerősítésekor az StGB 129. §-a tekintetében tett nyilatkozatnak (Bundesgesetzblatt 1994, II. rész, 631. o.) a német bíróságok általi azon értelmezése, amely szerint a nyilatkozat kiterjed – a jelen ügyben szóban forgóhoz hasonló – olyan bűnszervezetekre, amelyek kizárólag vagyon elleni bűncselekményeket követnek el, és ezen túlmenően nem követnek politikai, ideológiai, vallási vagy világnézeti célokat, és nem kívánnak tisztességtelen eszközökkel befolyást gyakorolni a politikára, a médiára, a közigazgatásra, az igazságszolgáltatásra vagy a gazdaságra?

____________

1 A Benelux Gazdasági Unió államai, a Németországi Szövetségi Köztársaság és a Francia Köztársaság kormányai között a közös határaikon történő ellenőrzések fokozatos megszüntetéséről szóló, 1985. június 14-i Schengeni Megállapodás végrehajtásáról szóló egyezmény (HL 2000. L 239., 19. o.; magyar nyelvű különkiadás 19. fejezet, 2. kötet, 9. o.).