Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie (Polen) den 18. december 2020 – KL mod X sp. z o.o.

(Sag C-715/20)

Processprog: polsk

Den forelæggende ret

Sąd Rejonowy dla Krakowa - Nowej Huty w Krakowie

Parter i hovedsagen

Sagsøger: KL

Sagsøgt: X sp. z o.o.

Præjudicielle spørgsmål

Skal artikel 1 i Rådets direktiv 1999/70/EF af 28. juni 1999 om rammeaftalen vedrørende tidsbegrænset ansættelse, der er indgået af EFS, UNICE og CEEP 1 såvel som § 1 og § 4 i ovennævnte rammeaftale fortolkes således, at disse bestemmelser er til hinder for national lovgivning, hvorefter arbejdsgiveren udelukkende er forpligtet til skriftligt at begrunde en opsigelse af en tidsubegrænset ansættelseskontrakt, hvorved lovligheden af opsigelsesgrundene vedrørende tidsubegrænsede ansættelseskontrakter er underlagt domstolsprøvelse, uden at der samtidig er fastsat en sådan forpligtelse for arbejdsgiveren (dvs. en pligt til at angive en begrundelse, for kontraktens ophør) i relation til tidsbegrænsede ansættelseskontrakter (hvorfor det kun er opsigelsesvarslet overholdelse af bestemmelserne om opsigelse af kontrakter, der er underlagt domstolsprøvelse)?

Kan § 4 i ovennævnte rammeaftale og det generelle princip i EU-retten om forbud mod forskelsbehandling (artikel 21 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder) påberåbes inden for rammerne af en retstvist mellem private parter, og har de ovennævnte regler dermed horisontal virkning?

____________

1     EFT 1999, L 175, s. 43.