2013 m. lapkričio 14 d. Teisingumo Teismo (didžioji kolegija) sprendimas byloje (Hessischer Verwaltungsgerichtshof (Vokietija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Bundesrepublik Deutschland prieš Kaveh Puid

(Byla C-4/11)1

(Prieglobstis – Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija – 4 straipsnis – Reglamentas (EB) Nr. 343/2003 – 3 straipsnio 1 ir 2 dalys – Valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymas – 6–12 straipsniai – Atsakingos valstybės narės nustatymo kriterijai – 13 straipsnis – Subsidiari sąlyga)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Hessischer Verwaltungsgerichtshof

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Bundesrepublik Deutschland

Atsakovė: Kaveh Puid

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Hessischer Verwaltungsgerichtshof – 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus (OL L 50, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 19 sk., 6 t., p. 109), 3 straipsnio 2 dalies pirmo sakinio aiškinimas – Valstybės narės pareiga prisiimti atsakomybę išnagrinėti prieglobsčio prašymą remiantis Reglamento (EB) Nr. 343/2003 3 straipsnio 2 dalimi tuo atveju, kai kyla grėsmė, jog bus pažeistos prieglobsčio prašytojo pagrindinės teisės ir (arba) pagal minėto reglamento kriterijus atsakinga valstybė narė netaikys direktyvose 2003/9/EB ir 2005/85/EB nustatytų būtiniausių reikalavimų.

Rezoliucinė dalis

Kai valstybės narės negali nežinoti, kad nuolatiniai prieglobsčio procedūros ir prieglobsčio prašytojų priėmimo sąlygų valstybėje narėje, kuri iš pradžių pripažinta atsakinga pagal 2003 m. vasario 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 343/2003, nustatančio valstybės narės, atsakingos už trečiosios šalies piliečio vienoje iš valstybių narių pateikto prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo kriterijus ir mechanizmus, III skyriuje įtvirtintus kriterijus, pažeidimai yra rimta ir pagrįsta priežastis manyti, jog suinteresuotam prieglobsčio prašytojui kils reali nežmoniško ar žeminamo elgesio grėsmė, kaip tai suprantama pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 4 straipsnį, o tai turi patikrinti prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, atsakingą valstybę narę nustatanti valstybė narė privalo neperduoti prieglobsčio prašytojo valstybei narei, kuri iš pradžių pripažinta atsakinga, ir, jei nepasinaudoja teise pati išnagrinėti prašymą, ištirti kitus minėtame skyriuje įtvirtintus kriterijus, siekdama nustatyti, ar kita valstybė narė gali būti pripažinta atsakinga pagal vieną iš šių kriterijų arba, jei ne, pagal to paties reglamento 13 straipsnį.

Tačiau tokiomis aplinkybėmis negalėjimas perduoti prieglobsčio prašytojo valstybei narei, kuri iš pradžių pripažinta atsakinga, savaime nereiškia, jog atsakingą valstybę narę nustatanti valstybė narė pati pagal Reglamento Nr. 343/2003 3 straipsnio 2 dalį turi išnagrinėti prieglobsčio prašymą.

____________

1 OL C 95, 2011 3 26.