Talan väckt den 11 juni 2007 - Gerochristos mot parlamentet

(Mål F-56/07)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Gerochristos (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten E. Boigelot)

Svarande: Europaparlamentet

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara parlamentets beslut av den 26 september 2006 att utnämna sökanden till provanställd tjänsteman i tjänstegruppen för handläggare med placering i lönegrad AD 6, löneklass 3,

ogiltigförklara parlamentets påföljande beslut att innehålla ett belopp på 994,95 euro av sökandens grundlön och återbetala detta belopp till sökanden så snart som möjligt efter beslutet om ogiltigförklaring,

förplikta svaranden att utge skadestånd för materiell och ideell skada och för den skada som sökanden lidit med avseende på sin karriär, med ett belopp på 25 000 euro, med förbehåll för ökning och/eller minskning under förfarandet, samt

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden har upptagits i förteckningen över godkända sökande från det allmänna uttagningsprovet EPSO A/18/041, om vilket meddelandet publicerats innan rådets förordning (EG, Euratom) nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna2 trädde i kraft, och var tillfälligt anställd i lönegrad AST 8 när han rekryterades som tjänsteman till lönegrad AD 6.

Sökanden anför till stöd för sin talan dels att det skett ett åsidosättande av artikel 31 i tjänsteföreskrifterna, av artiklarna 2 och 8 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna och av bestämmelser i meddelandet om uttagningsprov, dels en invändning om rättegångshinder avseende artikel 13.1 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna.

Sökanden hävdar för det tredje att förvaltningen har felbedömt likabehandlings- och icke-diskrimineringsprinciperna, bland annat eftersom sökanden förfördelats i förhållande till de tillfälligt anställda och de tjänstemän som erhöll en förmånligare tillsättning med stöd av artikel 5.2 och 5.4 i bilaga XIII till tjänsteföreskrifterna eller med stöd av vissa bestämmelser som antogs av Europaparlamentets presidium den 13 februari 2006.

För det fjärde åberopar sökanden ett åsidosättande av rättsäkerhetsprincipen och principen om berättigade förväntningar, bland annat eftersom meddelandet om uttagningsprov avsåg upprättandet av en reservlista för rekrytering av handläggare till lönegrad A7/A6.

Sökanden gör för det femte gällande att det skett ett åsidosättande av principerna om en god förvaltning och administrationens omsorgsplikt.

Slutligen hävdar sökanden att förvaltningen genom att innehålla ovannämnda belopp på sökandens grundlön, åsidosatte artikel 85 i tjänsteföreskrifterna.

____________

1 - EUT C 96 A av den 21.4.2004, s. 1.

2 - EUT L 124 av den 27.4.2004, s. 1.