Жалба, подадена на 25 февруари 2021 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (седми състав) на 16 декември 2020 г. по дело T-243/21, VW/Комисия

(Дело C-116/21 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: B. Schima, B. Mongin, G. Gattinara)

Други страни в производството: VW, Европейски парламент, Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решение от 16 декември 2020 г. (седми състав), VW/Комисия, постановено по дело T-243/18,

да се отхвърли жалбата до първата инстанция,

да се осъди ответникът по жалбата да заплати разноските за първоинстанционното производство,

да се осъди ответникът по жалбата да заплати разноските за производството по жалбата.

Основания и основни доводи

Първото основание е грешка при прилагане на правото относно критериите за преценка на законосъобразността на решенията на законодателя и нарушение на задължението за мотивиране (т. 46—49 и 58 от обжалваното съдебно решение). Комисията твърди, че:

- Общият съд се е отклонил от принципа, съгласно който преценката на законосъобразността на акт на Съюза с оглед на основните права не може да се основава на твърдения, изведени от последствията на този акт в конкретен случай,

- незаконосъобразността на разпоредба от Правилника не може да се основава на „нелогичния“ характер на направения от законодателя избор,

- в нарушение на принципите, изложени в решение НК/Комисия (C-460/18P), Общият съд не е взел предвид всички елементи, които характеризират двете положения, които следва да се сравнят.

Второто основание е грешка при прилагане на правото при тълкуването на принципа на недопускане на дискриминация, тъй като Общият съд преценил като сходни положенията по член 18 и по член 20 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на (т. 50—61 от обжалваното съдебно решение). Комисията счита, че:

- датата на сключване на брака не е единственият критерий, по който се различават член 18 и член 20 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица. Разграничението е свързано с поредица от елементи, които Общият съд отказал да вземе предвид,

- Общият съд е трябвало да вземе предвид целта на минималната продължителност на брака в двете посочени разпоредби, което би извадило на показ техните различия,

- дискриминацията, основана на възраст, не е установена.

Третото основание е грешка при прилагане на правото при тълкуването член 52, параграф 1 от Хартата на основните права и няколко нарушения на задължението за мотивиране (т. 65—80 и 81—88 от обжалваното съдебно решение) :

първата част от основанието е пропуск на Общия съд да се произнесе относно наследствената пенсия по член 18 и по член 20 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица,

втората част от основанието е грешка при прилагане на правото при тълкуването на целта да се предотвратят злоупотребите и нарушение на задължението за мотивиране (т. 65—80 от обжалваното съдебно решение),

третата част от основанието е грешка при прилагане на правото при тълкуването на целта да се запази финансовото равновесие на пенсионната система на Съюза (81—88 от обжалваното съдебно решение).

____________