Avaliku Teenistuse Kohtu (kolmas koda) 19. juuni 2013. aasta otsus – BY versus EASA

(kohtuasi F-8/12)1

(EASA personal – Ajutine teenistuja – Ebapädevuse tõttu teenistusest vabastamine – Hoolitsemiskohustus – Põhjus, mis ei ole seotud ametialaste raskustega – Psühholoogiline ahistamine – Haigus – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BY (Lasne, Belgia) (esindaja: advokaat B.-H. Vincent)

Kostja: Euroopa Lennundusohutusamet (EASA) (esindajad: F. Manuhutu, keda abistasid advokaadid D. Waelbroeck ja A. Duron)

Ese

Nõue tühistada otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning nõue hüvitada kahju, mis väidetavalt tekitati teenistusest vabastamise ja väidetava ahistamisega.

Resolutsioon

Mõista Euroopa Lennundusohutusametilt BY kasuks välja summa, mis vastab üheksa kuu netotöötasule, mida viimane sai teenistusest vabastamisele eelneval perioodil.

Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata.

Jätta Euroopa Lennundusohutusameti kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja BY kohtukulud.

____________

1     ELT C 65, 3.3.2012, lk 28.