BESCHIKKING VAN DE PRESIDENT VAN HET GERECHT VOOR AMBTENARENZAKEN VAN DE EUROPESE UNIE

16 oktober 2013

Zaak F‑50/10

Simone Thérèse De Roos-Le Large

tegen

Europese Commissie

„Minnelijke regeling van geschil – Artikel 69, lid 1, van het Reglement voor de procesvoering – Akkoord tussen partijen op initiatief van het Gerecht – Doorhaling”

Betreft:      Beroep, ingesteld krachtens artikel 270 VWEU, van toepassing op het EGA-Verdrag op grond van artikel 106 bis ervan, waarmee De Roos-Le Large vraagt om nietigverklaring van het besluit van de Europese Commissie waarbij de instelling haar vraagt om terugbetaling van het bedrag van 119 507,90 EUR binnen vijftien dagen na ontvangst van dat besluit, bij gebreke waarvan zij zal overgaan tot gedwongen tenuitvoerlegging.

Beslissing:      Zaak F‑50/10, De Roos-Le Large/Commissie, wordt doorgehaald in het register van het Gerecht. Partijen dragen de kosten volgens het tussen hen gesloten akkoord.

Samenvatting

Beroepen van ambtenaren – Minnelijke regeling van het geschil voor het Gerecht voor ambtenarenzaken – Doorhaling in het register

(Reglement voor de procesvoering van het Gerecht voor ambtenarenzaken, art. 69)