VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO
(ensimmäinen jaosto)

9 päivänä lokakuuta 2007

Asia F-85/06

Gerardo Bellantone

vastaan

Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin

Henkilöstö – Virkamiehet – Väliaikainen toimihenkilö, joka on nimitetty virkamieheksi – Irtisanomisaika työsuhteen päättyessä – Eroraha – Päiväraha – Aineellinen vahinko

Aihe: EY 236 ja EA 152 artiklan nojalla nostettu kanne, jossa virkamieheksi 1.4.2005 nimitetty entinen väliaikainen toimihenkilö Gerardo Bellantone vaatii yhtäältä virkamiestuomioistuinta kumoamaan erityisesti tilintarkastustuomioistuimen pääsihteerin 30.3.2006 tekemän päätöksen, jolla hylättiin kantajan, joka on virkamieheksi nimitetty entinen väliaikainen toimihenkilö, valitus siitä, että korvauksesta, joka maksetaan pidemmän irtisanomisajan, erorahan ja päivärahan sijaan, oli jätetty loppuosa maksamatta, ja toisaalta niiden summien maksamista korkoineen, joiden hän katsoo kuuluvan itselleen.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Bellantone vastaa kolmesta neljäsosasta omista oikeudenkäyntikuluistaan. Euroopan yhteisöjen tilintarkastustuomioistuin vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan ja se velvoitetaan korvaamaan yksi neljäsosa Bellantonen oikeudenkäyntikuluista.

Tiivistelmä

1.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Koeajalla olevaksi virkamieheksi nimitetty toimihenkilö – Nimitys, jolla päätetään täysin oikeuksin työsuhteet, joihin sovellettiin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja

2.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Koeajalla olevaksi virkamieheksi nimitetty toimihenkilö – Väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen purkaminen ilman että toimielin on noudattanut palvelussuhdetta koskevaa irtisanomisaikaa

         (Muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 47 artikla)

3.      Henkilöstö – Väliaikaiset toimihenkilöt – Irtisanomisaika työsuhteen päättyessä – Myöntämisedellytykset

         (Henkilöstösääntöjen liitteessä VIII oleva 12 artikla sekä muuhun  henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 39 ja 40 artiklan 1  kohta)

1.      Väliaikainen toimihenkilö, joka hyväksyy nimityksen koeajalla olevaksi virkamieheksi, siirretään pelkästään henkilöstösääntöjen soveltamisalaan, ja niiden soveltaminen päättää täysin oikeuksin suhteet, joihin aikaisemmin sovellettiin muuhun henkilöstöön sovellettavia palvelussuhteen ehtoja, ilman että hallinnon olisi tarpeen nimenomaisesti päättää tämän järjestelmän nojalla perustetut työsuhteet.

Mikäli yhteisön toimielin kuitenkin päättää irtisanoa väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen muodollisesti ennen kuin se tekee päätöksen asianomaisen toimihenkilön nimittämisestä koeajalla olevaksi virkamieheksi, tämä menettelytapa on laillinen sillä edellytyksellä, että irtisanominen suoritetaan asianmukaisessa muodossa ja sen yhteydessä sovelletaan voimassa olevia sääntöjä.

(ks. 51–53 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 105/80, Desmedt, 25.6.1981 (Kok. 1981, s. 1701, 14 ja 15 kohta).

2.      Väliaikainen toimihenkilö, joka nimitetään koeajalla olevaksi virkamieheksi, ei saa oikeutta korvaukseen sillä perusteella, että nimittävä viranomainen ei ole noudattanut muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelusuhteen ehtojen 47 artiklan c kohdan i alakohdassa tarkoitettua irtisanomisaikaa.

Yhteisön toimielimillä on näet ensinnäkin laaja harkintavalta niiden järjestäessä yksiköitään niille annettujen tehtävien mukaan ja sijoittaessaan käytettävissään olevaa henkilöstöä niiden perusteella. Tätä organisointivaltaa vastaa koeajalla olevaksi virkamieheksi nimitetyn väliaikaisen toimihenkilön oikeusaseman muutos, joka liittyy laajempaan toimenpiteeseen, jolla yksi toimien ryhmä poistetaan toimielimen sisältä. Tässä yhteydessä toimielimellä on lisäksi velvollisuus nimittää virkamiehet mahdollisimman nopeasti sovittaakseen yhteen yksikön edun ja yhdenvertaisen kohtelun periaatteen noudattamisen. Tässä yhteydessä ei voida vaatia, että nimittävä viranomainen tarjoaa kyseiselle väliaikaiselle toimihenkilölle mahdollisuuden käyttää kokonaan määräajaksi tehtävien väliaikaisten toimihenkilöiden sopimusten mukainen henkilöstösäännöissä määrätty kuuden vuoden enimmäisaika, sillä kunkin toimen täyttämisen on perustuttava ensisijaisesti yksikön etuun. Siirtyminen väliaikaisen toimihenkilön asemasta virkamiehen asemaan täyttää lisäksi henkilöstön pysyvyyden ja yksikön edun vaatimukset. Toimielintä ei voida arvostella myöskään siitä, että se on ottanut huomioon edun, joka tästä siirtymisestä koituu toimielimen talousarvion kannalta, sillä talousarviomäärärahat kuuluvat tekijöihin, jotka hallinto ottaa huomioon henkilöstöpolitiikassaan.

Toiseksi toimenpide, jolla nimittävä viranomainen on yksipuolisesti nimittänyt väliaikaisen toimihenkilön virkamieheksi, ei ole pakottava, sillä asianomainen voi kieltäytyä tästä nimityksestä, joka vastaa työtarjousta.

Kolmanneksi korvauksen suorittaminen henkilölle siitä, että irtisanomisaikaa ei ole noudatettu, vaikka korvauksen saava henkilö tarjosi tämän irtisanomisajan aikana palvelujaan samalle toimielimelle henkilöstösääntöjen soveltamisalalla, vastaisi perusteetonta etua, jota koskeva kielto kuuluu yhteisön oikeuden yleisiin oikeusperiaatteisiin. Eläkkeen ja palkan maksun päällekkäisyyttä koskevan kiellon mukaisesti tarve suojella yhteisöjen varoja estää sen, että koeajalla oleva virkamies voisi saada palkkansa lisäksi korvauksen väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen irtisanomisajalta, kun tämä irtisanominen on välittömästi edeltänyt nimitystä koeajalla olevaksi virkamieheksi, siltä osin kuin viimeksi mainittu korvaus suoritetaan sellaisten määrärahojen perusteella, jotka on kirjattu jonkin Euroopan yhteisöjen yleisessä talousarviossa olevan toimielimen menoarvioon.

(ks. 60–64, 66 ja 67 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 178/80, Bellardi-Ricci ym. v. komissio, 17.12.1981 (Kok. 1981, s. 3187, 19 kohta) ja asia C‑259/87, Kreikka v. komissio, 10.7.1990 (Kok. 1990, s. I‑2845, 26 kohta).

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑111/89, Scheiber v. neuvosto, 12.7.1990 (Kok. 1990, s. II‑429, 28 kohta); asia T‑171/99, Corus UK v. komissio, 10.10.2001 (Kok. 2001, s. II‑2967, 55 kohta); yhdistetyt asiat T‑137/99 ja T‑18/00, Martínez Páramo ym. v. komissio, 11.7.2002 (Kok. H. 2002, s. I‑A‑119 ja II‑639, 95 kohta oikeuskäytäntöviittauksineen); yhdistetyt asiat T‑44/01, T‑119/01 ja T‑126/01, Vieira ym. v. komissio, 3.4.2003 (Kok. 2003, s. II‑1209, 86 kohta) ja asia T‑494/04, Neirinck v. komissio, 14.11.2006 (Kok. H. 2006, s. I‑A-2-259 ja II-A-2-1345, 162–167 kohta), jota koskeva valitus on vireillä yhteisöjen tuomioistuimessa diaarinumerolla C‑17/07 P.

3.      Väliaikaisella toimihenkilöllä voi olla oikeus erorahaan vain, jos hän lopettaa työskentelyn lopullisesti eli jos hänen väliaikaisen toimihenkilön sopimuksensa päättyy irtisanomisen tai sopimuskauden päättymisen vuoksi eikä sitä seuraa nimittäminen virkamieheksi vähintään kahden kuukauden kuluessa väliaikaisen toimihenkilön sopimuksen päättymisestä. Se, että vaaditaan sekä erorahan maksamista että nimitystä virkamieheksi, merkitsisi sitä, että hänen toimielintään vaaditaan yksin tai yhdessä yhteisön jonkin toisen toimielimen kanssa kiertämään muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 40 artiklan ensimmäisen kohdan sääntöä.

(ks. 73 kohta)