Byla C‑428/11

Purely Creative Ltd ir kt.

prieš

Office of Fair Trading

(Court of Appeal (England & Wales) (Civil Division) prašymas
priimti prejudicinį sprendimą)

„Direktyva 2005/29/EB – Nesąžininga komercinė veikla – Veikla, kuria užsiimant vartotojas informuojamas apie tai, kad laimėjo dovaną, ir įpareigojamas padengti tam tikras išlaidas, jei nori ją gauti“

Santrauka – 2012 m. spalio 18 d. Teisingumo Teismo (šeštoji kolegija) sprendimas

Vartotojų apsauga – Nesąžininga įmonių komercinė veikla su vartotojais – Direktyva 2005/29 – Agresyvi komercinė veikla, kuria užsiimant vartotojas informuojamas apie tai, kad laimėjo dovaną, ir įpareigojamas padengti tam tikras išlaidas, jei nori jos pareikalauti – Nesąžininga komercinė veikla bet kokiomis aplinkybėmis – Pareiga aiškiai ir tinkamai informuoti vartotoją apie laimėtą dovaną – Nacionalinio teismo vertinimas – Kriterijai

(Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/29 18 ir 19 konstatuojamosios dalys, 5 straipsnio 2 dalies b punktas ir I priedo 31 punktas)

Direktyvos 2005/29 dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje ir iš dalies keičiančios direktyvas 84/450, 97/7, 98/27 bei 2002/65 ir Reglamentą Nr. 2006/2004 I priedo 31 punkto antra įtrauka turi būti aiškinama taip, kad ja draudžiama agresyvi veikla, kuria profesionalai sukuria apgaulingą įspūdį vartotojui, kad jis jau laimėjo dovaną, nors norėdamas atlikti veiksmą, kad galėtų pareikalauti šios dovanos, nesvarbu, ar tai informacijos prašymas, susijęs su minėtos dovanos pobūdžiu arba jos gavimu, vartotojas privalo sumokėti pinigus ar patirti kokių nors išlaidų.

Nesvarbu, kad vartotojui tenkančios išlaidos, pavyzdžiui, pašto ženklo išlaidos, yra nedidelės, palyginti su dovana, ar kad iš jų profesionalas negauna jokios naudos.

Taip pat nesvarbu, kad veiksmus, susijusius su dovanos reikalavimu, galima atlikti keliais vartotojui profesionalo siūlomais būdais, iš kurių bent vienas yra nemokamas, jei dėl vieno ar kelių būdų vartotojas turi patirti išlaidų, kai siekia sužinoti apie dovaną ir apie tai, kaip ją atsiimti.

Remdamiesi Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos 18 ir 19 konstatuojamosiomis dalimis ir jos 5 straipsnio 2 dalies b punktu nacionaliniai teismai turi įvertinti vartotojams pateiktą informaciją, t. y. atsižvelgti į šios informacijos aiškumą ir suprantamumą visuomenei, kuriai skirta nagrinėjama veikla.

(žr. 57 punktą ir rezoliucinę dalį)