ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

(πρώτο τμήμα)

της 13ης Δεκεμβρίου 2011

Υπόθεση F‑51/08 RENV

Willem Stols

κατά

Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Αναπομπή στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης κατόπιν αναιρέσεως – Προαγωγή – Περίοδος προαγωγών 2007 – Συγκριτική εξέταση των προσόντων – Πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως – Δεν υφίσταται – Αιτιολογία της αποφάσεως – Επάλληλη αιτιολογία – Αλυσιτελής λόγος»

Αντικείμενο:      Προσφυγή, ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 EA, με την οποία ο W. Stols ζητεί να ακυρωθεί η απόφαση του Συμβουλίου, της 16ης Ιουλίου 2007, να μην τον περιλάβει στον πίνακα των προαχθέντων υπαλλήλων προς τον βαθμό AST 11 για την περίοδο προαγωγών 2007, από κοινού με την απόφαση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα του Συμβουλίου, της 5ης Φεβρουαρίου 2008, με την οποία απορρίφθηκε η διοικητική ένσταση που άσκησε βάσει του άρθρου 90, παράγραφος 2, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, όπως ισχύει μετά την 1η Μαΐου 2004.

Απόφαση:      Η προσφυγή απορρίπτεται. Ο προσφεύγων φέρει τα δικαστικά του έξοδα καθώς και τα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Συμβούλιο στο πλαίσιο της υποθέσεως F‑51/08. Ο προσφεύγων και το Συμβούλιο φέρουν τα δικά τους δικαστικά έξοδα στο πλαίσιο της υποθέσεως T‑175/09 P και της παρούσας υποθέσεως.

Περίληψη

1.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Συγκριτική εξέταση των προσόντων – Εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως – Περιεχόμενο – Στοιχεία που μπορούν να ληφθούν υπόψη

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 1)

2.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Συγκριτική εξέταση των προσόντων – Εξουσία εκτιμήσεως της διοικήσεως – Δικαστικός έλεγχος – Όρια

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

3.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Κριτήρια – Προσόντα – Συνεκτίμηση της αρχαιότητας στον βαθμό – Επικουρικός χαρακτήρας

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 1)

4.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Κριτήρια – Προσόντα – Συνεκτίμηση των γλωσσικών γνώσεων – Περιεχόμενο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45 § 1)

5.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Κριτήρια – Προσόντα – Συνεκτίμηση του επιπέδου των ασκούμενων αρμοδιοτήτων – Περιεχόμενο

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

6.      Υπάλληλοι – Προαγωγή – Συγκριτική εξέταση των προσόντων – Στοιχεία που μπορούν να ληφθούν υπόψη – Περίοδος πραγματικής ασκήσεως των καθηκόντων από τον υπάλληλο – Επιτρέπεται

(Κανονισμός Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων, άρθρο 45)

1.      Κατά το άρθρο 45, παράγραφος 1, του Κανονισμού Υπηρεσιακής Καταστάσεως των υπαλλήλων (ΚΥΚ), για τη χορήγηση προαγωγής, η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή προς τον σκοπό της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων λαμβάνει, ιδίως, υπόψη τις εκθέσεις που αφορούν τους υπαλλήλους, τη χρήση κατά την άσκηση των καθηκόντων τους άλλων γλωσσών, εκτός από τη γλώσσα της οποίας έχουν αποδείξει ότι διαθέτουν εις βάθος γνώση, και, ενδεχομένως, το επίπεδο των αρμοδιοτήτων που ασκούν. Η εν λόγω αρχή οφείλει να προβεί στη συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων με βάση τα τρία αυτά στοιχεία.

Εντούτοις, η ευρεία εξουσία εκτιμήσεως που αναγνωρίζεται έτσι στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή περιορίζεται από την ανάγκη της διεξαγωγής της συγκριτικής εξετάσεως των υποψηφιοτήτων με προσοχή και αμεροληψία, προς το συμφέρον της υπηρεσίας και σύμφωνα με την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως. Στην πράξη, η εξέταση αυτή πρέπει να διενεργείται επί ίσοις όροις και βάσει συγκρίσιμων πηγών πληροφοριών και στοιχείων.

(βλ. σκέψεις 35 και 39)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 15 Σεπτεμβρίου 2005, T‑132/03, Casini κατά Επιτροπής, σκέψη 53 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΔΔΔΕΕ: 7 Νοεμβρίου 2007, F‑57/06, Hinderyckx κατά Συμβουλίου, σκέψη 45

2.      Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή διαθέτει για τους σκοπούς της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των υποψηφίων για προαγωγή υπαλλήλων ευρεία εξουσία εκτιμήσεως και ο έλεγχος του δικαστή της Ένωσης πρέπει να περιορίζεται στο εάν η διοίκηση, λαμβανομένων υπόψη των μεθόδων που ακολούθησε και των λόγων στους οποίους στηρίχθηκε για να καταλήξει στην εκτίμησή της, κινήθηκε εντός μη αμφισβητήσιμων ορίων και δεν χρησιμοποίησε την εξουσία της κατά τρόπο προδήλως εσφαλμένο.

Συναφώς, για να διατηρηθεί η πρακτική αποτελεσματικότητα του περιθωρίου εκτιμήσεως που ο νομοθέτης θέλησε να απονείμει στην αρμόδια για τους διορισμούς αρχή όσον αφορά τις προαγωγές, ο δικαστής της Ένωσης δεν μπορεί να ακυρώσει μια απόφαση για τον μοναδικό λόγο ότι θεωρεί ότι βρίσκεται ενώπιον πραγματικών περιστατικών τα οποία δημιουργούν εύλογες αμφιβολίες ως προς την εκτίμηση της εν λόγω αρχής, ή ακόμη αποδεικνύουν την ύπαρξη πλάνης εκτιμήσεως. Η ακύρωση για πρόδηλη πλάνη εκτιμήσεως είναι δυνατή μόνον εάν από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτει ότι η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή υπερέβη τα όρια του εν λόγω περιθωρίου εκτιμήσεως.

Επομένως, δεν εναπόκειται στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης να προβεί σε διεξοδική επανεξέταση όλων των φακέλων των προαγώγιμων υποψηφίων προκειμένου να βεβαιωθεί ότι συμφωνεί με το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή, διότι, αν διενεργούσε τέτοια εξέταση, θα υπερέβαινε τα όρια του ελέγχου νομιμότητας τον οποίο ασκεί, υποκαθιστώντας έτσι τη δική του εκτίμηση των προσόντων των προαγώγιμων υποψηφίων σε αυτή της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής.

(βλ. σκέψεις 36 έως 38)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: προαναφερθείσα απόφαση Casini κατά Επιτροπής, σκέψη 52 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

ΔΔΔΕΕ: 28 Σεπτεμβρίου 2011, F‑9/10, AC κατά Συμβουλίου, σκέψεις 23 και 24

3.      Η αρχαιότητα στον βαθμό και στην υπηρεσία μπορεί να αποτελέσει μόνο επικουρικό κριτήριο για την προαγωγή, σε περίπτωση ισοδυναμίας των προσόντων που διαπιστώνεται βάσει των τριών κριτηρίων που μνημονεύονται ρητώς στο άρθρο 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ. Η αρμόδια για τους διορισμούς αρχή δύναται, όμως, να προβεί νομίμως στη συγκριτική εξέταση των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων στηριζόμενη στη σταθερότητα της αποδόσεώς τους στον χρόνο και να κρίνει, βάσει της εκτιμήσεως αυτής, ότι τα προσόντα ενός υπαλλήλου είναι κατώτερα από τα προσόντα άλλου υπαλλήλου.

(βλ. σκέψη 47)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 10 Σεπτεμβρίου 2009, F‑124/07, Behmer κατά Κοινοβουλίου, σκέψη 106 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία· 15 Φεβρουαρίου 2011, F‑68/09, Barbin κατά Κοινοβουλίου, σκέψεις 90 και 91, κατά της οποίας εκκρεμεί αίτηση αναιρέσεως ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπόθεση T‑228/11 P

4.      Το γράμμα του άρθρου 45, παράγραφος 1, του ΚΥΚ προϋποθέτει ότι στην εκτίμηση των προσόντων των υπαλλήλων περιλαμβάνονται μόνον οι γλώσσες των οποίων η χρήση, λαμβανομένων υπόψη των πραγματικών απαιτήσεων της υπηρεσίας, προσδίδει προστιθέμενη αξία αρκούντως σημαντική ώστε να εμφανίζεται αναγκαία για την καλή λειτουργία της.

Ειδικότερα, υπάλληλος ο οποίος δεν αποδεικνύει ότι χρησιμοποιεί συνήθως άλλες γλώσσες κατά την άσκηση των καθηκόντων του, δεν μπορεί βασίμως να υποστηρίξει ότι τα προσόντα του θα ήταν βάσει των γλωσσικών γνώσεων προδήλως ανώτερα από τα προσόντα άλλων υπαλλήλων. Εξάλλου, το γεγονός ότι ένα από τα καθήκοντα του υπαλλήλου είναι η διαχείριση και ταξινόμηση εγγράφων που έχουν συνταχθεί σε όλες τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης δεν σημαίνει ότι γνωρίζει το σύνολο των γλωσσών αυτών ούτε, ιδίως, ότι τις χρησιμοποιεί συνήθως κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

(βλ. σκέψεις 49 και 51)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: προαναφερθείσα απόφαση AC κατά Συμβουλίου, σκέψη 61

5.      Όσον αφορά το κριτήριο του επιπέδου των ασκούμενων αρμοδιοτήτων, στο πλαίσιο της συγκριτικής εξετάσεως των προσόντων των προαγώγιμων υπαλλήλων το επίπεδο αυτό δεν καθορίζεται κατ’ ανάγκην από τη σημασία των ασκούμενων διευθυντικών καθηκόντων, δεδομένου ότι ένας υπάλληλος μπορεί να αναλαμβάνει αρμοδιότητες υψηλού επιπέδου χωρίς να διευθύνει μεγάλο αριθμό υφισταμένων και, αντιστρόφως, ένας υπάλληλος μπορεί να διευθύνει μεγάλο αριθμό υφισταμένων χωρίς να ασκεί αρμοδιότητες ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου.

(βλ. σκέψη 53)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 16 Δεκεμβρίου 2010, T‑175/09 P, Συμβούλιο κατά Stols, σκέψη 48

6.      Λαμβανομένου υπόψη του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων που προβλέπει ο προϋπολογισμός, ένα θεσμικό όργανο έχει τη νόμιμη δυνατότητα, στο πλαίσιο της περιόδου προαγωγών, να λάβει υπόψη, επικουρικώς, την περίοδο πραγματικής ασκήσεως καθηκόντων από τον υπάλληλο και να προαγάγει κατά προτεραιότητα, σε περίπτωση ισοδυναμίας όλων των λοιπών προσόντων, άλλους υπαλλήλους που παρέσχαν υπηρεσίες κατά τρόπο αντικειμενικώς περισσότερο συνεχόμενο, εξυπηρετώντας έτσι σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από ό,τι ο ενδιαφερόμενος τη συνέχεια και, συνεπώς, το συμφέρον της υπηρεσίας κατά την περίοδο αναφοράς.

(βλ. σκέψη 59)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 21 Οκτωβρίου 1997, T‑168/96, Πατρώνη κατά Συμβουλίου, σκέψη 34· 13 Απριλίου 2005, T‑353/03, Nielsen κατά Συμβουλίου, σκέψη 76