Cerere de decizie preliminară introdusă de Svea Hovrätt (Suedia) la 1à martie 2021 – Republica Italiană/Athena Investments A/S (fostă Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

(Cauza C-155/21)

Limba de procedură: daneza

Instanța de trimitere

Svea Hovrätt

Părțile din procedura principală

Reclamant: Republica Italiană

Pârâte: Athena Investments A/S (fostă Greentech Energy Systems A/S), NovEnergia II Energy & Environment (SCA) SICAR, NovEnergia II Italian Portfolio SA

Întrebările preliminare

TCE1 trebuie interpretat în sensul că acea clauză compromisorie prevăzută la articolul 262 din tratat, prin care o parte contractantă consimte la arbitrajul internațional cu privire la un litigiu dintre o parte contractantă și un investitor al unei alte părți contractante privind o investiție a acestuia în regiunea primei părți contractante, guvernează și un litigiu între un stat membru al Uniunii Europene, pe de o parte, și un investitor dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, pe de altă parte?

În cazul unui răspuns afirmativ la prima întrebare, articolul 19 și articolul 4 alineatul (3) TUE, precum și articolele 267 și 344 TFUE trebuie interpretate în sensul că se opun clauzei compromisorii prevăzute la articolul 26 TCE sau aplicării acestei clauze în cazul în care un investitor dintr-un stat membru al Uniunii are posibilitatea, în temeiul articolului 26 TCE, în situația unui litigiu privind o investiție realizată în alt stat membru al Uniunii, să inițieze o procedură împotriva acestui din urmă stat membru în fața unui tribunal arbitral, iar acest stat membru are obligația să accepte competența și sentința respectivului tribunal arbitral?

În cazul unui răspuns afirmativ la a doua întrebare, dreptul Uniunii, în special principiul supremației dreptului Uniunii și cerința efectivității acestuia, trebuie interpretat în sensul că se opune aplicării unei dispoziții de drept național, cum este articolul 34 al doilea paragraf din SFL, care prevede un termen de decădere, atunci când această aplicare are drept consecință că o parte la procedura de apel nu are posibilitatea de a ridica excepția întemeiată pe lipsa unei convenții de arbitraj valide pentru motivul că acea clauză compromisorie prevăzută la articolul 26 TCE sau propunerea formulată în conformitate cu acest articol este invalidă sau inaplicabilă întrucât este contrară dreptului Uniunii?

____________

1 Decizia Consiliului și a Comisiei din 23 septembrie 1997 privind încheierea de către Comunitățile Europene a Tratatului privind Carta energiei și a Protocolului la Carta energiei privind eficiența energetică și aspectele conexe referitoare la mediu  (98/181/CE, CECO, Euratom) (JO 1998, L 69, p. 1, Ediție specială, 12, vol. 1, p. 253).

2 Actul final al Conferinței Cartei Europene a Energiei – Anexa 1: Tratatul privind Carta Energiei – Anexa 2: Decizii privind Carta Europeană a Energiei (JO 1994, L 380, p. 24, Ediție specială, 12/vol. 1, p. 105).