Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 28. juuni 2011. aasta otsus - Mora Carrasco jt versus parlament

(kohtuasi F-128/10)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Institutsioonidevaheline üleviimine edutamise ajal, mil ametnikku oleks tema endises koduinstitutsioonis edutatud - Institutsioon, kes on pädev otsustama üleviidud ametniku edutamise üle)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Aurora Mora Carrasco jt (Luxembourg, Luksemburg) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Kostja: Euroopa Parlament (esindajad: O. Caisou-Rousseau ja J. F. De Wachter)

Ese

Nõue tühistada otsused 2009. aasta edutamise raames hagejaid mitte edutada.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista hagejate kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt, kes kannab ühtlasi ise enda kohtukulud.

____________

1 - ELT C 63, 26.2.2011, lk 35.