SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE
EVROPSKE UNIJE
(prvi senat)

z dne 16. junija 2015

Zadeva F‑118/10 DEP

Aristidis Psarras

proti

Agenciji Evropske unije za varnost omrežij in informacij (ENISA)

„Javni uslužbenci – Postopek – Odmera stroškov“

Predmet:      Predlog za odmero stroškov v skladu s členom 106 Poslovnika na podlagi sodbe Sodišča za uslužbence z dne 2. oktobra 2012, Psarras/ENISA (F‑118/10, EU:F:2012:138).

Odločitev:      Skupni znesek stroškov, ki jih mora Agencija Evropske unije za varnost omrežij in informacij povrniti A. Psarrasu iz naslova stroškov, ki se lahko povrnejo, v zadevi F‑118/10, znaša 17.456,75 EUR, na ta znesek pa se zaračunajo zamudne obresti od datuma vročitve tega sklepa do datuma plačila, in sicer po obrestni meri, ki jo je Evropska centralna banka določila za glavne operacije refinanciranja in je bila veljavna za zgoraj navedeno obdobje, povečani za tri in pol odstotne točke.

Povzetek

1.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Dejavniki, ki jih je treba upoštevati – Nagrade, ki jih morajo stranke plačati svojim odvetnikom – Nujnost storitev odvetnika, o kateri je mogoče sklepati na podlagi opravljenih dejanj v okviru postopka pred Sodiščem za uslužbence

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

2.      Sodni postopek – Stroški – Predlog za odmero – Rok za vložitev – Spoštovanje razumnega roka

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 106(1))

3.      Sodni postopek – Stroški – Odmera – Stroški, ki se lahko povrnejo – Pojem – Posredovanje več odvetnikov

(Poslovnik Sodišča za uslužbence, člen 105(c))

1.      Sodišče Unije ni pristojno za odmero nagrad, ki jih morajo stranke plačati svojim odvetnikom, temveč je pristojno za določitev višine plačil, ki se lahko izterjajo od stranke, ki se ji naloži plačilo stroškov. Sodišču Unije pri odločanju o predlogu za odmero stroškov ni treba upoštevati nacionalne tarife, ki določa nagrade odvetnikov, niti morebitnega sporazuma, ki ga v zvezi s tem sklenejo zadevna stranka in njeni zastopniki ali svetovalci.

Če v pravu Unije ni predpisov o tarifah, mora sodišče samo presoditi podatke o zadevi ob upoštevanju predmeta in narave spora, njegovega pomena z vidika prava Unije ter težavnosti zadeve, obsega dela, ki ga je sodni postopek lahko zahteval od zastopnikov ali svetovalcev, in ekonomskih interesov, ki jih je spor imel za stranke.

V zvezi s tem je iz tega, da je odvetnik vložil tožbo, sodeloval na obravnavi ter predložil različna pisanja, mogoče sklepati, da je dejansko izvedel dejanja in storitve, potrebne za postopek pred Sodiščem za uslužbence.

Kar zadeva določitev višine zneska teh potrebnih storitev, dokazilo o plačilu stroškov, za katere se zahteva povračilo, ni nujen pogoj za to, da Sodišče za uslužbence odmeri stroške, ki se lahko povrnejo.

(Glej točke 24, 25 in od 33 do 35.)

Napotitev na:

Sodišče: sklep z dne 4. julija 2013, Kronofrance/Nemčija in drugi, C‑75/05 P‑DEP in C‑80/05 P-DEP, EU:C:2013:458, točka 30;

Sodišče za uslužbence: sklepi z dne 10. novembra 2009, X/Parlament, F‑14/08 DEP, EU:F:2009:149, točka 22; z dne 26. aprila 2010, Schönberger/Parlament, F‑7/08 DEP, EU:F:2010:32, točka 24; z dne 27. septembra 2011, De Nicola/EIB, F‑55/08 DEP, EU:F:2011:155, točki 40 in 41; z dne 2. julija 2013, Martinez Erades/ESZD, F‑64/12 DEP, EU:F:2013:111, točka 21; z dne 14. novembra 2013, Cuallado Martorell/Komisija, F‑96/09 DEP, EU:F:2013:186, točka 28, in z dne 3. julija 2014, Bogusz/Frontex, F‑5/12 DEP, EU:F:2014:179, točke od 30 do 33 in navedena sodna praksa.

2.      Predlog za odmero stroškov je treba vložiti v razumnem roku, po preteku katerega stranka, ki ji je bilo naloženo plačilo stroškov, upravičeno meni, da se je stranka upnica odpovedala svoji pravici. Poleg tega je treba razumnost roka presojati glede na vse posebne okoliščine posamezne zadeve ter zlasti glede na pomen spora za zadevno osebo, zapletenost zadeve in ravnanje vpletenih strank.

Čeprav vložitev pritožbe nima odložilnega učinka, je – kar zadeva ravnanje strank – popolnoma razumljivo, da lahko stranka, ki ima pravico do plačila stroškov, pred vložitvijo zahteve za povračilo stroškov počaka, da se izteče rok za vložitev pritožbe.

(Glej točki 28 in 30.)

Napotitev na:

Sodišče: sklep z dne 21. junija 1979, Dietz/Komisija, 126/76 DEP, EU:C:1979:158, točka 1, in sodba z dne 28. februarja 2013, ponovni preizkus sodbe Arango Jaramillo in drugi/EIB, C‑334/12 RX-II, EU:C:2013:134, točki 28 in 33;

Sodišče prve stopnje: sklep z dne 17. aprila 1996, Air France/Komisija, T‑2/93 DEP, EU:T:1996:48, točke od 10 do 12.

3.      Predlog za odmero stroškov je precej standardiziran, zanj pa je načeloma značilno, da odvetniku, ki je že obravnaval vsebino zadeve, ne povzroča težav.

Toda, kar zadeva izdatke zaradi posredovanja novega odvetnika po sodnem postopku, stranka, ki se ji naloži plačilo stroškov, stroške plača le, če se ti ujemajo s časom, ki ga je ta novi odvetnik posvetil spisu, v to pa se ne šteje čas, ki je nujno potreben za seznanitev s tem spisom.

(Glej točki 53 in 54.)

Napotitev na:

Sodišče: sklepa z dne 7. junija 2012, France Télévisions/TF1, C‑451/10 P‑DEP, EU:C:2012:323, točka 32, in z dne 10. oktobra 2013, OCVV/Schräder, C‑38/09 P‑DEP, EU:C:2013:679, točka 42;

Sodišče prve stopnje: sklep z dne 15. marca 2000, Enso-Gutzeit/Komisija, T‑337/94 DEP, EU:T:2000:76, točka 21;

Sodišče za uslužbence: sklep z dne 3. julija 2014, Bogusz/Frontex, EU:F:2014:179, točka 47.