Преюдициално запитване от Oberlandesgericht Bamberg (Германия), постъпило на 11 юни 2021 г. — Наказателно производство срещу MR

(Дело C-365/2021)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberlandesgericht Bamberg

Страна в главното производство

MR

Преюдициални въпроси

Съвместим ли е член 55 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген (наричана по-нататък „КПСШ“)1 с член 50 от Хартата на основните права на Европейския съюз и валиден ли е все още този член, доколкото допуска изключение от принципа ne bis in idem, съгласно което към момента на ратифицирането, приемането или одобряването на тази конвенция договаряща страна има право да декларира, че не се обвързва с член 54 от КПСШ, когато деянията, за които се отнася чуждестранната присъда, представляват престъпление срещу националната сигурност или срещу други също така основни интереси на тази договаряща страна?

При утвърдителен отговор на първия въпрос:

Недопустимо ли е съгласно членове 54 и 55 от КПСШ и членове 50 и 52 от Хартата германските съдилища да тълкуват декларацията, направена от Федерална република Германия при ратифицирането на КПСШ във връзка с член 129 от StGB (германски Наказателен кодекс) (Bundesgesetzblatt 1994 II 631), в смисъл че в обхвата на декларацията попадат и такива престъпни сдружения — като разглежданото понастоящем — които извършват изключително престъпления против собствеността и освен това не преследват никакви политически, идеологически, религиозни или философски цели, и също така не се стремят чрез непозволени средства да придобият влияние върху политиката, медиите, публичната администрация, правосъдието или икономиката?

____________

1 Конвенция за прилагане на споразумението от Шенген от 14 юни 1985 година между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 2000 г., стр. 19; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 1, стр. 183).