Προσφυγή-αγωγή της 3ης Νοεμβρίου 2008 - P κατά Κοινοβουλίου

(Υπόθεση F-89/08)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: P (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωπος: E. Boigelot, δικηγόρος)

Καθού-εναγόμενο: Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Αντικείμενο και περιγραφή της διαφοράς

Αφενός, ακύρωση της αποφάσεως του Κοινοβουλίου να απολύσει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα με τρίμηνη προειδοποίηση και, αφετέρου, αίτημα αποζημιώσεως.

Αιτήματα του προσφεύγοντος-ενάγοντος

Ο προσφεύγων-ενάγων ζητεί από το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης:

να ακυρώσει την από 15 Απριλίου 2008 απόφαση του Κοινοβουλίου να απολύσει τον προσφεύγοντα-ενάγοντα με τρίμηνη προειδοποίηση και να του στερήσει αμέσως την πρόσβαση στο Κοινοβούλιο, καλώντας τον να επιστρέψει τα κλειδιά του γραφείου το συντομότερο δυνατόν·

ως εκ τούτου, αφενός να επανέλθει αμέσως ο προσφεύγων-ενάγων στα καθήκοντά του, στη θέση του και στον βαθμό που κατείχε κατά το χρονικό σημείο της αποφάσεως της 15ης Απριλίου 2008, με αναδρομική ισχύ, και αφετέρου να του καταβληθεί ο μισθός του από τις 15 Ιουλίου 2008 μέχρι την ημερομηνία της πραγματικής επαναφοράς του, με τόκο υπερημερίας 7 % ετησίως·

να καταδικάσει το καθού να καταβάλει, προς ικανοποίηση της ηθικής βλάβης και προς αποκατάσταση της βλάβης στη σταδιοδρομία, ποσό 10 000 ευρώ, υπό την επιφύλαξη αυξήσεως και/ή μειώσεως κατά τη διάρκεια της δίκης·

να καταδικάσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στα δικαστικά έξοδα.

____________