Жалба, подадена на 18 септември 2011 г. - ZZ/Комитет на регионите

(Дело F-89/11)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: N. Lhoëst, avocat)

Ответник: Комитет на регионите

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението на Комитета на регионите за отхвърляне на направеното на основание член 90, параграф 1 от Правилника искане на жалбоподателя за обезщетение на имуществените и неимуществени вреди, които последният твърди, че е претърпял в рамките на административното и дисциплинарно производство

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Комитета на регионите № 0352/2010 от 12 ноември 2010 г., с което се отхвърля жалбата, подадена от жалбоподателя на 14 юли 2010 г. на основание член 90, параграф 1 от Правилника, за обезщетение на имуществените и неимуществени вреди, претърпени в рамките на административното и дисциплинарно производство;

ако е необходимо, да се отмени изричното решение на Комитета на регионите от 31 май 2011 г., с което се отхвърля административната жалба, подадена от жалбоподателя на 10 февруари 2011 г. на основание член 90, параграф 2 от Правилника;

да се осъди Комитетът на регионите да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 15 000 EUR за претърпените неимуществени вреди, резултат от прекомерната продължителност на предприетите срещу него административно и дисциплинарно производство;

да се осъди Комитетът на регионите да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 15 000 EUR за претърпените неимуществени вреди, резултат от грешки и небрежност, допуснати от Комитета на регионите в хода на различните административни и дисциплинарни производства;

да се осъди Комитетът на регионите да изплати на жалбоподателя обезщетение в размер на 41 888,68 EUR за претърпените имуществени вреди, резултат от принудителното му и предварително пенсиониране;

да се осъди Комитетът на регионите да изплати лихвите за забава върху горепосочените суми, при лихвен процент на Европейската централна банка, увеличен с два пункта;

да се осъди Комитетът на регионите да заплати съдебните разноски.

____________