Tožba, vložena 28. junija 2007 - S proti Evropskemu parlamentu

(Zadeva F-64/07)

Jezik postopka: italijanščina

Stranke

Tožeča stranka: S (zastopnika: R. Mastroianni in F. Ferraro, odvetnika)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predlogi tožeče stranke

razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega parlamenta št. 305747 z dne 29. marca 2007 o zavrnitvi ugovora;

razglasitev ničnosti Odločbe Evropskega parlamenta z dne 27. julija 2006 o premestitvi v Bruselj in imenovanju za svetovalca Generalnega direktorja za informacijsko službo;

razglasitev ničnosti vseh izhodiščnih, predhodnih, istočasnih in poznejših ter kakorkoli povezanih aktov;

Evropskemu parlamentu naj se naloži vračilo škode, ki je nastala zaradi te odločbe, v višini 400.000 eurov oziroma v manjšem ali večjem znesku, za katerega Sodišče za uslužbence meni, da je primeren;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo svoji tožbi navaja sedem tožbenih razlogov, ki jih je mogoče povzeti kot sledi:

Odločba o premestitvi naj bi bila nezakonita, ker naj bi bila pomanjkljivo obrazložena glede razlogov, zaradi katerih se je Evropski parlament odločil premestiti tožečo stranko v Bruselj;

odločba, da se huje bolno osebo premesti v oddaljen kraj, naj bi bila v nasprotju s temeljno pravico do zdravja, določeno v členih 3(p), in 152 ES ter v členu 35 Listine o temeljnih pravicah Evropske unije. Varovanje zdravja tožeče stranke bi moralo prevladati nad interesi službe;

Evropski parlament naj bi kršil dolžno skrbnost in načela dobrega upravljanja, nepristranosti, preglednosti in pravne varnosti. Ta institucija naj namreč pred sprejetjem ukrepa premestitve ne bi opravila ustrezne preiskave o sovražnem vedenju, ki naj bi ga bila deležna tožeča stranka, prav tako pa naj z zdravniškega vidika ne bi zahtevala presoje učinkov tega ukrepa na zdravje tožeče stranke;

ukrep premestitve, ki naj bi v bistvu pomenil sankcijo, naj bi bil neutemeljen in nesorazmeren glede na dejstva, ki jih Evropski parlament očita tožeči stranki, toliko bolj, ker naj bi slednja trpela za hujšo boleznijo in bila blizu upokojitvene starosti;

Evropski parlament naj bi s tem, da položaju tožeče stranke v zvezi z njenim zdravstvenim stanjem ni namenil posebne pozornosti, kršil načeli prepovedi diskriminacije in "neminem laedere";

Evropski parlament naj bi s sprejetjem ukrepa premestitve uporabil svoja pooblastila za kaznovanje tožeče stranke in za predčasno prenehanje njenega delovnega razmerja, s čimer naj bi zlorabil pooblastila in postopek, ter kršil člena 7 in 86 Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Priloge IX k tem kadrovskim predpisom;

tožeča stranka naj ne bi imela možnosti uveljavljati svojega stališča v zvezi s sporno odločbo o njeni premestitvi v Bruselj, s čimer je bila kršena njena pravica do obrambe.

____________