Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Varhoven administrativen sad (Bolgarija) 8. decembra 2020 – Veridos GmbH/ Minister za notranje zadeve Republike Bolgarije, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

(Zadeva C-669/20)

Jezik postopka: bolgarščina

Predložitveno sodišče

Varhoven administrativen sad

Stranke v postopku v glavni stvari

Vlagateljica kasacijske pritožbe: Veridos GmbH

Nasprotni stranki v postopku s kasacijsko pritožbo: Minister za notranje zadeve Republike Bolgarije, Mühlbauer ID Services GmbH – S&T

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 56 Direktive 2014/241 v povezavi s členom 69 te direktive oziroma člen 38 Direktive 2009/812 v povezavi s členom 49 te direktive razlagati tako, da javni naročnik, kadar se iz objektivnih razlogov ne uporabi merila za ocenjevanje neobičajno nizke ponudbe, ki je določeno v nacionalnem zakonu in zaradi neobstoja drugega merila, ki bi ga javni naročnik izbral in vnaprej objavil, ni dolžan preverjati, ali gre za neobičajno nizko ponudbo?

2.    Ali je treba člen 56 Direktive 2014/24 v povezavi s členom 69 te direktive oziroma člen 38 Direktive 2009/81 v povezavi s členom 49 te direktive razlagati tako, da je javni naročnik dolžan preverjati, ali gre za neobičajno nizke ponudbe le tedaj, kadar glede neke ponudbe obstoji sum, ali pa je javni naročnik dolžan, da vedno preveri resnost prejetih ponudb, pri čemer to ustrezno utemelji?

3.    Ali velja taka zahteva za javnega naročnika, če sta bili v okviru postopka za oddajo naročil prejeti le dve ponudbi?

4.    Ali je treba člen 47 Listine razlagati tako, da je ocena javnega naročnika o tem, ali ni nobenega suma glede obstoja neobičajno nizke ponudbe, oziroma njegovo prepričanje, da glede udeleženca javnega razpisa, ki je bil uvrščen na prvo mesto, obstoji resna ponudba, predmet sodnega nadzora?

5.    Če je odgovor na predhodno vprašanje pritrdilen: ali je treba člen 47 Listine razlagati tako, da je javni naročnik v postopku za oddajo naročil, ki ni preveril, ali gre za neobičajno nizko ponudbo, dolžan pojasniti in utemeljiti, zakaj glede na obstoj neobičajno nizke ponudbe, to je glede resnosti ponudbe, ki je bila uvrščena na prvo mesto, ni nobenega suma?

____________

1     Direktiva 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (UL 2014, L 94, str. 65).

2     Direktiva 2009/81/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o usklajevanju postopkov za oddajo nekaterih naročil gradenj, blaga in storitev, ki jih oddajo naročniki na področju obrambe in varnosti, ter spremembi direktiv 2004/17/ES in 2004/18/ES (UL 2009, L 216, str. 76).