EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN TUOMIO

(ensimmäinen jaosto)

11 päivänä helmikuuta 2014

Asia F‑65/12

Enrico Maria Armani

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Palkkaus – Perhelisät – Oikeus huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään – Huollettavana oleva lapsi – Kantajan puolison lapsi

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Enrico Maria Armani vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan Euroopan komission päätöksen evätä häneltä oikeus huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään hänen puolisonsa lapsesta.

Ratkaisu:      Euroopan komission 17.8.2011 tekemä päätös, jolla Enrico Maria Armanilta evättiin oikeus huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään hänen puolisonsa lapsesta, kumotaan. Kanne hylätään muilta osin. Euroopan komissio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja se velvoitetaan korvaamaan Enrico Maria Armanin oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Palkkaus – Perhelisät – Huollettavana olevaa lasta koskeva lisä – Myöntämisedellytykset – Tosiasiallinen huolto – Käsite

(Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohta)

Henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettu lapsen tosiasiallisen huollon käsite merkitsee sitä, että henkilö ottaa tosiasiallisesti kokonaan tai osittain vastatakseen lapsen olennaisista tarpeista, kuten asumisesta, ruoasta, vaatetuksesta, koulutuksesta, hoidoista ja lääkekuluista.

Kun virkamies ottaa tosiasiallisesti kokonaan tai osittain vastatakseen puolisonsa lapsen olennaisista tarpeista, hänen on katsottava tosiasiallisesti huolehtivan tästä lapsesta ja lapsen on siten katsottava olevan hänen huollettavanaan henkilöstösääntöjen liitteessä VII olevan 2 artiklan 2 kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetulla tavalla. Tässä säännöksessä tai missään muussakaan henkilöstösääntöjen säännöksessä ei aseteta kirjaimellisesti sen edellytykseksi, että virkamies saa oikeuden huollettavana olevaa lasta koskevaan lisään puolisonsa lapsesta, että kyseinen puoliso ei ole unionin virkamies tai toimihenkilö. Tällaista edellytystä ei voida myöskään johtaa henkilöstösääntöjen säännösten systematiikasta.

(ks. 31, 32, 40 ja 41 kohta)

Viittaukset:

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑134/99, Skrzypek v. komissio, 11.7.2000, 69 kohta ja asia T‑87/04, Arranz Benitez v. parlamentti, 10.10.2006, 42 kohta