Αίτηση για τη χορήγηση αδείας κατάσχεσης υποβληθείσα στις 11 Νοεμβρίου 2020 – Silvana Moro κ.λπ. κατά Ευρωπαϊκής Επιτροπής

(Υπόθεση C-593/20 SA)

Γλώσσα διαδικασίας: η ιταλική

Διάδικοι

Αιτούντες: Silvana Moro, Isabella Venturini, Stefania Venturini, Mario Matta, Marzio Francesco Matta, Massimo Matta, Paola Cotozzoni (εκπρόσωπος: S. Colledan, δικηγόρος)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Αιτήματα

Οι προσφεύγοντες ζητούν από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βάσει του άρθρου 1 του Πρωτοκόλλου (αριθ. 7) περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 7.6.2016, C 202/266, σ. 268) και για τους σκοπούς του άρθρου αυτού, να τους χορηγηθεί άδεια κατάσχεσης όλων των κονδυλίων που διατέθηκαν και/ή πρόκειται να διατεθούν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής υπέρ της Δημοκρατίας της Σερβίας, μέχρι την πλήρη ικανοποίηση της απαίτησής τους.

____________