Tarnautojų teismo (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2009 m. rugsėjo 29 d.

Sujungtos bylos F‑20/08, F‑34/08 ir F‑75/08

Jorge Aparicio ir kt. ir Anne Simon

prieš

Europos Bendrijų Komisiją

„Viešoji tarnyba – Sutartininkai – Įdarbinimas – Atrankos procedūra CAST 27/Relex – Neįtraukimas į duomenų bazę – Klausimų panaikinimas – Žodinio ir matematinio mąstymo testas – Vienodas požiūris“

Dalykas: Pagal EB 236 ir AE 152 straipsnius pareikšti ieškiniai, kuriais J. Aparicio ir 46 kiti Komisijos sutartininkai prašo panaikinti 2007 m. spalio 25 d. Europos Bendrijų personalo atrankos tarnybos sprendimus neįrašyti jų į konkursą laimėjusių asmenų sąrašą ir neįtraukti į įdarbinimo procedūros CAST 27/Relex duomenų bazę.

Sprendimas: Atmesti ieškinius F‑20/08, F‑34/08 ir F‑75/08. Priteisti iš J. Aparicio ir kitų ieškovų, kurių pavardės priede nurodytos numeriais 1–18, padengti bylinėjimosi išlaidas byloje F‑20/08, ir 19/46 bylinėjimosi išlaidų byloje F‑75/08. A. Simon, kuri yra ieškovė byloje F‑34/08 ir viena iš ieškovų byloje F‑75/08, padengia bylinėjimosi išlaidas byloje F‑34/08 ir 1/46 bylinėjimosi išlaidų byloje F‑75/08. Ieškovai, kurių pavardės priede nurodytos numeriais 19–40 ir 42–46, padengia 26/46 bylinėjimosi išlaidų byloje F‑75/08.

Santrauka

1.      Ieškinys dėl panaikinimo – Bendrijos teismo kompetencija – Prašymas panaikinti individualų asmens nenaudai priimtą aktą – Bendrijos teismo kompetencijos konstatuoti visuotinai taikomos nuostatos neteisėtumą savo sprendimų rezoliucinėje dalyje neturėjimas

(EB 230 straipsnis)

2.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Egzaminų organizavimas – Egzaminų tvarka ir turinys

(Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 5 ir 6 dalys)

3.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Egzaminai – Egzaminų turinys – Priemonės, kurių imtasi siekiant pašalinti vykstant egzaminams padarytas klaidas ar pažeidimus

4.      Pareigūnai – Sutartininkai – Įdarbinimas – Egzaminai – Egzaminų turinys – Klausimų panaikinimas

1.      Nors nagrinėdamas prašymą panaikinti individualų asmens nenaudai priimtą aktą Bendrijos teismas yra kompetentingas atskirai pripažinti visuotinai taikomą nuostatą, kuria pagrįstas ginčijamas aktas, neteisėta, Tarnautojų teismas neturi kompetencijos daryti tokių išvadų savo sprendimų rezoliucinėje dalyje.

(žr. 28 punktą)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2009 m. birželio 4 d. Sprendimo Adjemian ir kt. prieš Komisiją, F‑134/07 ir F‑8/08, Rink. VT p. I‑A‑1‑0000 ir II‑A‑1‑0000, 38 punktas.

2.      Pagal Kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų 82 straipsnio 5 ir 6 dalis Europos personalo atrankos tarnyba (toliau – EPSO) padeda įvairioms institucijoms apibrėždama ir organizuodama sutartininkų atrankos procedūras pagal šių institucijų nustatytą bendrą tvarką. Be to, iš Komisijos sutartininkų įdarbinimo ir darbo tvarkos bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsnio 1 dalies c punkto ir 2 dalies matyti, kad EPSO turi laikytis tarnybos, įgaliotos sudaryti tarnybos sutartis, reikalaujamų gebėjimų ir specifinės kvalifikacijos aprašymų. Vis dėlto iš šių nuostatų ir Sprendimo 2002/620, kuriuo įsteigiama EPSO, 3 straipsnio 2 dalies matyti, kad organizuodama atrankos testus ši institucija turi didelę diskreciją.

Taigi Komisijos laiškas ir raštas, kuriuose yra neaiškumų dėl to, ar ginčijami testai bus „atrankiniai“, ar ne, neleidžia nuspręsti, kad organizuodama privalomą atrankinį žodinį ir matematinį testą EPSO nesilaikė jai Komisijos nustatytų veikimo ribų, nes šie du dokumentai, atsižvelgiant į išaiškinimą, suderinamą su minėtų bendrųjų įgyvendinimo nuostatų 5 straipsniu, gali būti suprantami lyg nurodantys, jog ginčijami testai nebus atrankiniai, kaip yra konkursų atveju, nes iš anksto nustatytas laimėsiančių asmenų skaičius, tačiau nenurodantys, kad šie testai nebus atrankiniai.

(žr. 57–62 punktus)

3.      Teismo praktikoje pripažinta, kad konkurso atrankos komisija turi didelę diskreciją, kai susiduria su pažeidimais ar klaidomis, padarytais vykstant atviriems konkursams, kuriuose dalyvauja daug kandidatų, dėl ko laikantis proporcingumo ir gero administravimo principų iš naujo negali būti rengiami konkursų egzaminai. Nors EPSO nėra atrankos komisija ir ginčijamas testas nebuvo konkursas, ši teismų praktika gali būti jai taikoma, nes organizuodama šiuos testus EPSO turi didelę diskreciją.

(žr. 77 ir 78 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. gegužės 2 d. Sprendimo Giulietti ir kt. prieš Komisiją, T‑167/99 ir T‑174/99, Rink. VT p. I‑A‑93 ir II‑441, 58 punktas.

4.      Vienodo požiūrio principas reikalauja, kad panašios situacijos nebūtų vertinamos skirtingai, o skirtingos situacijos – vienodai, jei toks vertinimas negali būti objektyviai pagrįstas. Be to, vienodo požiūrio principo pažeidimas reiškia, kad dėl ginčijamo vertinimo tam tikri asmenys patenka į nepalankesnę padėtį nei kiti.

Kadangi kvietime teikti paraiškas nenustatytas konkretus laimėsiančių asmenų skaičius, atrankos testuose nereikėjo tiesiogiai lyginti kandidatų, todėl vienodas požiūris į juos netaikomas taip, kaip konkurso atveju.

Vis dėlto net šiomis aplinkybėmis negalima atmesti, kad kandidatams, susidūrusiems su probleminiais klausimais, kuriuos panaikinant suteikiamas papildomas balas, tai galėjo būti naudinga, leidžiant jiems lengviau pasiekti nustatytą testų išlaikymo balų skaičių.

Aplinkybė, kad vėliau panaikinti klausimai trikdė kai kuriuos kandidatus labiau nei kitus tiek, kad buvo paveiktas jų gebėjimas laikyti visą testą, nereiškia, kad buvo pažeistas vienodo vertinimo principas, nes ši situacija atsirado dėl jų pačių elgesio kilus sunkumams ir pabrėžia, jog yra skirtumų tarp jų ir kitų kandidatų.

(žr. 82–85 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1962 m. liepos 13 d. Sprendimas Klöckner‑Werke ir Hoesch prieš Vyriausiąją valdybą, 17/61 ir 20/61, Rink. p. 615, 652 ; 2007 m. rugsėjo 11 d. Sprendimo Lindorfer prieš Tarybą, C‑227/04 P, Rink. p. I‑6767, 63 punktas; 2008 m. liepos 17 d. Sprendimo Campoli prieš Komisiją, C‑71/07 P, Rink. p. I‑5887, 50 punktas; 2008 m. gruodžio 16 d. Sprendimo Arcelor Atlantique ir Lorraine ir kt., C‑127/07, Rink. p. I‑9895, 39 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2001 m. sausio 17 d. Sprendimo Gerochristos prieš Komisiją, T‑189/99, Rink. VT p. I‑A‑11 ir II‑53, 26 punktas; 2006 m. balandžio 5 d. Sprendimo Deutsche Bahn prieš Komisiją, T‑351/02, Rink. p. II‑1047, 137 punktas.