Talan väckt den 26 juni 2009 - Donati mot ECB

(Mål F-63/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Paola Donati (Frankfurt am Main, Tyskland) (företrädd av advokaterna L. Levi och M. Vandenbussche)

Svarande: Europeiska centralbanken (ECB)

Saken och beskrivning av tvisten

Yrkande om ogiltigförklaring av beslut av ECB att inte följa upp sökandens anklagelser om att hon hade blivit utsatt för mobbing, och yrkande om skadestånd för ideell skada

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara ECB:s direktorats beslut av den 16 december 2008 då det innehåller hot och försök att skrämma sökanden,

ogiltigförklara direktoratets beslut av den 16 december 2008 då det i beslutet inte finns något ställningstagande till den administrativa utredningen eller till sökandens klagomål, i andra hand ogiltigförklara beslutet eftersom det innebär ett underförstått beslut att avskriva sökandens klagomål och att inte vidta ytterligare åtgärder, särskilt att inte inleda ett disciplinförfarande,

ogiltigförklara, i den mån det är nödvändigt, beslutet av den 16 april 2008 att avslå sökandens särskilda begäran,

förplikta ECB att betala skadestånd i överensstämmelse med rätt och billighet (ex aequo et bono) uppgående till 10 000 euro, och

förplikta ECB att ersätta rättegångskostnaderna.

____________