A Törvényszék (kibővített nyolcadik tanács) T-645/18. sz.,, Bilbaína de Alquitranes SA kontra Bizottság ügyben 2020. december 16-án hozott ítélete ellen a Bilbaína de Alquitranes, SA által 2021. február 3-án benyújtott fellebbezés

(C-75/21. P. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: angol

Felek

Fellebbező: Bilbaína de Alquitranes, SA (képviselők: P. Sellar advocaat, K. Van Maldegem avocat, M. Grunchard avocate)

A többi fél az eljárásban: Európai Bizottság, Spanyol Királyság és Európai Vegyianyag-ügynökség

A fellebbező kérelmei

A fellebbező azt kéri, hogy a Bíróság:

helyezze hatályon kívül a fellebbezéssel megtámadott ítéletet;

az ügyet határozathozatal céljából utalja vissza a Törvényszék elé; és

a költségekről jelenleg ne határozzon.

Jogalapok és fontosabb érvek

Első, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék azon megállapítása, amely szerint a fellebbező arra vonatkozó érve, hogy a Bizottság nyilvánvaló hibát követett el, nem jelenti szükségszerűen azt, hogy a Bizottság megsértette volna a gondos eljárásra vonatkozó kötelezettségét, jogilag téves.

Második, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a jogot, amikor az 1272/2008 rendelet1 I. melléklete 4.1.3.5.5 pontja jogi egyértelműségének állítólagos hiányát használta a fellebbező által előterjesztett jogi érv elutasításának jogalapjául.

Harmadik, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék nem támaszkodhatott volna a jogi háttér összetettségére vonatkozó megállapításra annak mentségéül, hogy a Bizottság elmulasztotta tekintetbe venni a CTPHT (classified pitch, coal tar, high-temp; [szurok, kőszénkátrány, magas hőmérsékletű]) oldhatóságának hiányát. A Törvényszék valójában ennek az ellenkezőjét mondta ki korábbi kapcsolódó eljárásokban (T-689/13 DEP, Bilbaina de Alquitranes SA és társai kontra Európai Bizottság ügy). A Törvényszék okfejtése, anélkül, hogy magyarázatot nyújtana a korábbitól ellenkezők megállapítására, hiányos és ellentmondásos.

Negyedik, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék tévesen alkalmazta a megfelelő gondosságra vonatkozó szokásos kritériumot. Annak megállapításával, hogy a Bizottság úgy járt el, ahogy bármely szokásosan gondos közigazgatósági szerv eljárt volna, a Törvényszék téves és nem megfelelő összehasonlítási szempontot alkalmazott a Bizottság megfelelő gondosságának vizsgálatához.

Ötödik, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék indokolása hiányos és ellentmondásos, amennyiben bármely bizonyíték nélkül és kizárólag a főtanácsnok indítványa alapján azt állapította meg, hogy a Bizottság számára nehézséggel járhatott nyilvánvaló értékelési hibájának kijavítása, azt sugallva ezzel, hogy a Bizottság megközelítése mellett mentség hozható fel.

Hatodik, arra alapított jogalap, hogy a Törvényszék tévesen állapította meg, hogy a Bizottság hibája mellett az elővigyázatosság elve hozható fel mentségként, mert az ítélkezési gyakorlat szerint erre az elvre nem lehet valamely anyag osztályozása során hivatkozni.

____________

1 Az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról, a 67/548/EGK és az 1999/45/EK irányelv módosításáról és hatályon kívül helyezéséről, valamint az 1907/2006/EK rendelet módosításáról szóló, 2008. december 16-i 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (HL 2008. L 353., 1. o.; helyesbítés: HL 2011. L 16., 1. o.; HL 2016. L 349., 1. o.).