Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (δεύτερο τμήμα) της 20ής Ιανουαρίου 2011 - Strack κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-132/07)1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Άρθρα 17, 17α και 19 του Κανονισμού Υπηρεσιακής Κατάστασης - Αίτηση άδειας για τη δημοσιοποίηση εγγράφων - Αίτηση άδειας για τη δημοσίευση κειμένου - Αίτηση άδειας για τη χρησιμοποίηση των διαπιστώσεων ενώπιον εθνικών δικαστικών αρχών - Παραδεκτό)

Γλώσσα διαδικασίας: η γερμανική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Guido Strack (Κολωνία, Γερμανία) (εκπρόσωπος: H. Tettenborn)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και B. Eggers, επικουρούμενοι από τον B. Wägenbaur, δικηγόρο)

Αντικείμενο

Υπαλληλική υπόθεση - Ακύρωση διαφόρων αποφάσεων της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεως του προσφεύγοντος να επιτραπεί, αφενός, η δημοσίευση ορισμένων εγγράφων και, αφετέρου, η υποβολή μηνύσεως κατά (πρώην) Επιτρόπων και υπαλλήλων της Επιτροπής - Αίτημα αποζημιώσεως

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Καταδικάζει τον G. Strack στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - EE C 107 της 26.4.2008, σ. 44.