Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 26. juuni 2008. aasta määrus - Nijs versus kontrollikoda

(Kohtuasi F-136/07)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Eelnev kaebus - Puudumine - Hagi esitamise tähtaeg - Hilinemine - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (esindajad: F. Rollinger, hiljem advokaadid F. Rollinger ja A. Hertzog)

Kostja: Euroopa Ühenduste Kontrollikoda (esindajad: T. Kennedy, J.-M. Stenier ja G. Corstens)

Kohtuasja ese

Ühelt poolt nõue tühistada ametisse nimetava asutuse 5. septembri 2007. aasta otsus, millega alandati hageja palgaastet distsiplinaarmenetluse järel palgaastme A9 järguni 5 ja teiselt poolt nõue tühistada otsused hageja ametikohustuste peatamise, hageja vastu haldusjuurdluse alustamise ja tema edutamata jätmise kohta palgaastmele A 11 aastal 2007 - Mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Määruse resolutiivosa

Jätta hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

Mõista kõik kohtukulud välja B. Nijsilt.

____________

1 - ELT C 79, 29.032008, lk 37.