VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS (ensimmäinen jaosto)

12 päivänä kesäkuuta 2009

Asia F-67/08

Maria Teresa Visser-Fornt Raya

vastaan

Euroopan poliisivirasto (Europol)

Henkilöstö – Europolin henkilöstö – Työsopimuksen uusimatta jättäminen – Toistaiseksi voimassa oleva työsopimus – Tutkittavaksi ottaminen – Oikeussuojaintressi – Kanne päätöksestä, jota ei ole enää olemassa kannetta nostettaessa – Edeltävän valituksen puuttuminen

Aihe: Euroopan unionista tehdyn sopimuksen K.3 artiklan perusteella Euroopan poliisiviraston perustamisesta tehdyn yleissopimuksen (Europol-yleissopimus) 40 artiklan 3 kohtaan ja Europolin henkilöstösääntöjen 93 artiklan 1 kohtaan perustuva kanne, jossa Maria Teresa Visser-Fornt Raya vaatii kumoamaan Europolin johtajan 4.10.2007 tekemän päätöksen, jolla kieltäydyttiin uudistamasta hänen sopimustaan ja tarjoamasta hänelle toistaiseksi voimassa olevaa sopimusta, sekä Europolin johtajan 29.4.2008 tekemän päätöksen, jolla hylättiin hänen edellä mainitusta 4.10.2007 tehdystä päätöksestä tekemänsä valitus, ja Europolin johtajan 12.6.2008 tekemän päätöksen, jolla kieltäydyttiin uudelleen uudistamasta hänen sopimustaan.

Ratkaisu: Kanne hylätään. Kantaja velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Tiivistelmä

Virkamiehet – Kanne – Oikeussuojaintressi – Arviointi kannetta nostettaessa – Riitautettua päätöstä ei ole enää olemassa

Oikeussuojan tarpeen, joka on kanteen tutkittavaksi ottamisen ehdoton edellytys, on oltava olemassa kannetta nostettaessa. Näin ollen kumoamiskannetta, joka on nostettu sellaisesta päätöksestä, joka on kadonnut oikeudellisesta järjestelmästä ennen kannekirjelmän kirjaamispäivää sen vuoksi, että uudelleentarkastelun jälkeen on tehty uusi päätös muista syistä ja muiden seikkojen perusteella kuin ne, joihin hallinto on nojautunut tehdessään ensimmäisen päätöksen, ei voida ottaa tutkittavaksi. Uusi päätös ei ole vahvistava päätös vaan päinvastoin itsenäinen päätös, joka korvaa aikaisemman päätöksen.

(ks. 32, 33, 35 ja 36 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia C‑362/05 P, Wunenburger v. komissio, 7.6.2007 (Kok., s. I‑4333, 42 kohta)

Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuin: asia T‑49/91, Turner v. komissio, 18.6.1992 (Kok., s. II‑1855, 24–26 kohta); asia T‑128/96, Lebedef v. komissio, 13.12.1996 (Kok. H., s. I‑A‑629 ja II‑1679, 19 ja 21 kohta); asia T‑68/97, Neumann ja Neumann-Schölles v. komissio, 29.9.1999 (Kok. H., s. I‑A‑193 ja II‑1005, 58 kohta); asia T‑49/97, TAT European Airlines v. komissio, 27.1.2000 (Kok., s. II‑51, 30–36 kohta); asia T‑159/98, Torre ym. v. komissio, 24.4.2001 (Kok. H., s. I‑A‑83 ja II‑395, 28 kohta); asia T‑281/03, Liakoura v. neuvosto, 5.3.2004 (Kok. H., s. I‑A‑61 ja II‑249, 36–38 kohta) ja asia T‑272/03, Fernández-Gómez v. komissio, 13.9.2005 (Kok. H., s. I‑A‑229 ja II‑1049, 36 ja 42–44 kohta)

Virkamiestuomioistuin: asia F‑28/08, Pouzol v. tilintarkastustuomioistuin, 15.7.2008 (Kok. H., s. I‑A‑1‑0000 ja II‑A‑1‑0000, 45–50 kohta)