Žaloba podaná dne 23. května 2006 - Guarnieri v. Komise

(Věc F-62/06)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Daniela Guarnieri (St-Stevens-Woluwe, Belgie) (zástupce: E. Boigelot, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí Komise ze dne 5. srpna 2005 nepříznivě zasahující do právního postavení žalobkyně tím, že uplatněním pravidla zabraňujícího souběhu stanoveného v čl. 67 odst. 2 služebního řádu provádí odečet belgického sirotčího důchodu od rodinného přídavku a v důsledku toho oznamuje, že daná částka bude podle článku 85 služebního řádu sražena z jejího platu;

zrušit rozhodnutí Orgánu oprávněného ke jmenování ze dne 14. února 2006, kterým se zamítá stížnost žalobkyně proti napadenému rozhodnutí;

uložit Komisi náhradu nákladů řízení.

Žalobní důvody a hlavní argumenty

Žalobkyni, úřednici Komise a matce dvou dětí, byl vyplácen příspěvek na vyživované dítě stanovený čl. 67 odst. 2 služebního řádu. Po úmrtí jejího muže dne 10. dubna 2005 byla informována, že z důvodu změny článku 80 služebního řádu ji nebude Komisí vyplácen žádný sirotčí důchod. Získala ale rodinné přídavky a sirotčí důchod od belgických správních orgánů. Jelikož celková výše dávek vyplácených těmito orgány převyšuje výši rodinných přídavků Společenství, Komise měla zato, že žalobkyně již na tyto přídavky nemá nárok.

Na podporu své žaloby žalobkyně nejprve uplatňuje porušení čl. 67 odst. 2 služebního řádu. Přídavky, které žalobkyni vyplácí belgické správní orgány, totiž nejsou stejné povahy, jako přídavky vyplácené Společenstvím, a neměly by tedy vést k odpočtu stanovenému tímto ustanovením.

Žalobkyně dále uplatňuje porušení povinnosti odůvodnění všech individuálních rozhodnutí stanovené v článku 25 služebního řádu, porušení zásad legitimního očekávání, právní jistoty, rovnosti zacházení a řádné správy, stejně jako povinnosti péče.

Rovněž vznáší námitku protiprávnosti nařízení Rady (ES, Euratom) č. 723/2004 ze dne 22. března 2004, kterým se mění služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Evropských společenství 1, v části, která mění čl. 80 odst. 4 služebního řádu, aniž by stanovovalo přechodná opatření. Podle žalobkyně totiž zrušení sirotčího důchodu pro děti, jejichž zemřelý rodič nebyl úředníkem nebo dočasným zaměstnancem, mělo být doprovázeno přechodnými opatřeními, která by úředníkům umožňovala provést veškeré pojistně matematické výpočty odpovídající jejich situaci.

____________

1 - Úř. věst. EU L 124, 27.04.2004, s. 1