BESLUT AV EUROPEISKA UNIONENS PERSONALDOMSTOL
(tredje avdelningen)

den 12 december 2012

Mål F‑70/11

Giorgio Lebedef

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål ‒ Tjänstemän ‒ Bedömningsförfarandet för år 2008 ‒ Tjänstledighet på halvtid för fackliga uppdrag ‒ Personalutvecklingsrapport som omfattar de uppgifter som utförts inom ramen för tjänsteplaceringen ‒ Samråd med ad hoc‑gruppen ‒ Stadgeenlig utnämning ‒ Facklig utnämning ‒ Uppenbart att talan helt saknar rättslig grund”

Saken: Talan enligt artikel 270 FEUF, vilken är tillämplig på Euratomfördraget enligt artikel 106a däri, varigenom Giorgio Lebedef yrkar att personaldomstolen ska ogiltigförklara hans personalutvecklingsrapport, vilken omfattar de uppgifter som utförts inom ramen för tjänsteplaceringen för perioden 1 januari 2008‒31 december 2008.

Avgörande: Talan ogillas, eftersom det är uppenbart att den är ogrundad. Giorgio Lebedef ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Europeiska kommissionens rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Tjänstemän – Förtroendeuppdrag – Tjänstledighet på halvtid för fackliga uppdrag – Facklig utnämning under den återstående hälften av arbetstiden – Tillåtet – Villkor

2.      Tjänstemän – Betygsättning – Personalutvecklingsrapport – Betygsättares utrymme för skönsmässig bedömning – Domstolsprövning – Gränser

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

3.      Tjänstemän – Betygsättning – Betygsrapport – Fastställande – Åsidosättande av förfaranderegler – Påverkan på betygsrapportens giltighet – Villkor

(Tjänsteföreskrifterna, artikel 43)

1.      En tjänsteman som beviljats tjänstledighet på halvtid i syfte att utöva fackliga uppdrag eller uppdrag som personalföreträdare kan därutöver, under den återstående hälften av arbetstiden, åtnjuta en facklig utnämning som möjliggör för honom att utföra fackliga uppgifter. Det krävs dock att utnämningen av ett representativt fack- eller yrkesförbund är tydligt fastställd.

En sådan facklig eller stadgeenlig utnämning får inte heller vare sig ha till syfte eller verkan att de facto ändra en tjänstledighet på halvtid som facklig företrädare eller personalföreträdare till en tjänstledighet på heltid. Ett godtagande av att en tjänsteman eller kontraktsanställd som inte har beviljats tjänstledighet i syfte att utöva fackliga uppdrag eller uppdrag som personalföreträdare har rätt att lägga ned i stort sett hela eller rent av hela sin arbetstid på fackliga uppgifter, och därmed endast lägga ned liten eller ingen tid på de arbetsuppgifter han har anställts för att utföra, innebär att de system som införts genom olika överenskommelser som ingåtts mellan kommissionen och de representativa fack- eller yrkesförbunden kringgås och kan, beroende på omständigheterna i det enskilda fallet, även betraktas som rättsmissbruk.

(se punkterna 41 och 51)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 7 maj 2008, Lebedef mot kommissionen, F‑36/07; 7 juli 2009, Lebedef mot kommissionen, F‑39/08, punkt 50 och där angiven rättspraxis

2.      Unionsdomstolens prövning av innehållet i betygsrapporter är begränsad till en kontroll av att förfarandet har gått riktigt till, att de faktiska omständigheterna är korrekta samt att det inte föreligger något uppenbart fel i bedömningen eller maktmissbruk. Det ankommer inte på personaldomstolen att pröva om administrationens bedömning av en tjänstemans yrkeskompetens är välgrundad, när bedömningen innefattar komplicerade värdeomdömen som på grund av sin beskaffenhet inte kan granskas objektivt.

(se punkt 58)

Hänvisning till

Personaldomstolen: 29 september 2011, AJ mot kommissionen, F‑80/10, punkt 32 och där angiven rättspraxis

3.      Ett åsidosättande av förfaranderegler kan endast anses utgöra ett väsentligt fel som kan påverka giltigheten av en betygsrapport om betygsrapporten, i avsaknad av ett sådant fel, hade kunnat få ett annat innehåll.

(se punkt 63)

Hänvisning till

Förstainstansrätten: 9 mars 1999, Hubert mot kommissionen, T‑212/97, punkt 53 och där angiven rättspraxis