Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 23ης Νοεμβρίου 2010 - Wenig κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/09) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Αίτηση αρωγής - Προσβολή της τιμής και μη τήρηση του τεκμηρίου αθωότητας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικώς G.-A. Dal και D. Voillemot, δικηγόροι, στη συνέχεια G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck και S. Woog, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και D. Martin)

Αντικείμενο

Αφενός, αίτημα ακυρώσεως της σιωπηρής αποφάσεως περί απορρίψεως της αιτήσεως αρωγής που υπέβαλε ο προσφεύγων στις 23 Σεπτεμβρίου 2008 στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και, αφετέρου, αίτημα ακυρώσεως της απορριπτικής αποφάσεως της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 14ης Νοεμβρίου 2008.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:

Απορρίπτει την προσφυγή του F. H. Wenig.

Ο F. H. Wenig φέρει το σύνολο των δικαστικών εξόδων.

____________

1 - ΕΕ C 267 της 7.11.2009, σ. 85.