Beroep ingesteld op 24 september 2007 - De Fays / Commissie

(Zaak F-97/07)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Chantal De Fays (Brussel, België) (vertegenwoordigers: P.-P. Gehuchten en Ph. Reyniers, advocaten)

Verwerende partij: Commissie van de Europese Gemeenschappen

Conclusies

nietig te verklaren het besluit van het tot aanstelling bevoegd gezag (TABG) van 21 juni 2007 en, voor zover nodig, zijn besluit van 21 november 2006;

de Commissie te veroordelen tot betaling van de salarissen die het voorwerp van de schorsingsmaatregel waren, vermeerderd met de wettelijke rente;

de Commissie te verwijzen in de kosten.

Middelen en voornaamste argumenten

Verzoekster, ambtenaar van de Commissie en lijdend aan een ziekte die haar beweerdelijk heeft genoopt om van het werk afwezig te zijn, betwist de besluiten van het tot aanstelling bevoegd gezag om haar afwezigheden na 19 oktober 2006 als onregelmatig te beschouwen en dus artikel 60 van het Statuut van de ambtenaren van de Europese Gemeenschappen (Statuut) op haar toe te passen.

Verzoekster voert om te beginnen aan, dat de op grond van artikel 59 van het Statuut ingeleide arbitrageprocedure is gevoerd met schending van de rechten van de verdediging en het beginsel van hoor en wederhoor. Bovendien is het rapport van de arts-arbiter niet naar behoren gemotiveerd en berust het op een kennelijk onjuiste beoordeling.

Verzoekster betoogt bovendien, dat het besluit waarbij zij wordt gelast zich naar de arbeidsplaats te begeven, bij de huidige stand van de wetenschappelijke kennis het voorzorgsbeginsel schendt.

____________