Žaloba podaná 19. januára 2010 - Garcia Lledo a i./ÚHVT

(vec F-7/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobcovia: Inès Garcia Lledo (Alicante, Španielsko) a iní (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, H.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaný: Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory)

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutí predsedu ÚHVT o ukončení zamestnávania žalobcov ako dočasných zamestnancov z dôvodu skutočnosti, že nie sú úspešnými uchádzačmi verejného výberového konania

Návrhy žalobkyne

zrušiť rozhodnutia predsedu ÚHVT z 12. marca 2009 o ukončení zamestnávania žalobcov ako dočasných zamestnancov,

zaviazať Úrad pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a vzory) na náhradu trov konania.

____________