EUROOPA LIIDU AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(esimene koda)

18. september 2012

Kohtuasi F‑58/10

Timo Allgeier

versus

Euroopa Liidu Põhiõiguste Amet (FRA)

Avalik teenistus – Abistamiskohustus – Personalieeskirjade artikkel 24 – Psühholoogiline ahistamine – Haldusjuurdlus

Ese:      ELTL artikli 270 alusel, mida vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 106a kohaldatakse Euratomi asutamislepingule, esitatud hagi, millega T. Allgeier palub eelkõige tühistada Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (edaspidi „FRA” või „amet”) otsus, millega jäeti rahuldamata tema abistamistaotlus, ning mõista ametilt tema kasuks välja hüvitis.

Otsus: Tühistada otsus. Mõista FRA‑lt hageja kasuks välja 5000 eurot. Jätta hagi ülejäänud osas rahuldamata. Jätta ameti kohtukulud tema enda kanda ja mõista temalt välja ka hageja kohtukulud.

Kokkuvõte

Ametnikud – Administratsiooni abistamiskohustus – Rakendamine psühholoogilise ahistamise valdkonnas – Abistamistaotluse esitamine – Ameti juurdlus – Juurdluse läbiviija, kes on nimetatud ametiga olulist ärisuhet omava instituudi juhatuse esimees – Objektiivne erapooletus – Puudumine

(Personalieeskirjad, artikkel 24)

Psühholoogilise ahistamise tõttu esitatud abistamistaotlusega seotud haldusjuurdluses ei vasta juurdluse läbiviija tingimustele, mis peavad olema täidetud, et tema objektiivset erapooletust ei saaks kahtluse alla seada, kui instituudi, mille juhatuse esimees ta on, ja ameti, kus ta juurdlust läbi viib, vahel on ärisuhe. Sellest juurdlusest huvitatud isikutel võib tekkida põhjendatud kartus, et juurdluse läbiviija − kes soovib seda ärisuhet hoida − juhindub soovist ameti mainet säästa.

(vt punktid 62 ja 64)