Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 28 september 2011 - Allen / Commissie

(Zaak F-23/10)1

(Openbare dienst - Sociale zekerheid - Ernstige ziekte - Artikel 72 van Statuut - Verlenging van verzekering tegen ziektekosten door GSVZ - Criterium ontleend aan ontbreken van dekking door andere regeling)

Procestaal: Engels

Partijen

Verzoekende partij: Allen (Armacão de Pera, Portugal) (vertegenwoordigers: L. Levi en A. Blot, advocaten)

Verwerende partij: Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Beroep tot nietigverklaring van het besluit houdende afwijzing van het verzoek om te erkennen dat verzoekster aan een ernstige ziekte lijdt

Dictum

De besluiten van 30 juni 2009, 17 juli 2009 en 7 januari 2010 waarbij de Europese Commissie heeft geweigerd om te erkennen dat Allen aan een ernstige ziekte leed en heeft geweigerd om haar ziektekostenverzekering te verlengen, worden nietig verklaard.

De overige vorderingen van het beroep worden afgewezen.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 - PB C 161 van 19.6.10, blz. 58.