Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Enkelvoudige kamer) van 4 juni 2013 – Marcuccio/Commissie

(Zaak F-119/11)1

(Openbare dienst – Artikel 34, lid 1, Reglement voor de procesvoering – Verzoekschrift binnen beroepstermijn ingediend per fax en ondertekend door middel van stempel of andere wijze van weergave van handtekening van advocaat – Te laat ingesteld beroep)

Procestaal: Italiaans

Partijen

Verzoekende partij: Luigi Marcuccio (Tricase, Italië) (vertegenwoordiger: G. Cipressa, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: C. Berardis-Kayser en J. Baquero Cruz, gemachtigden, bijgestaan door A. Dal Ferro, advocaat)

Voorwerp

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de Commissie tot afwijzing van verzoekers verzoek strekkende tot, enerzijds, vergoeding van de schade die hij zou hebben geleden als gevolg van het feit dat personeelsleden van de Commissie op 14, 16 en 19 maart 2002 zijn dienstwoning in Luanda zijn binnengekomen en, anderzijds, overhandiging van de kopieën van de foto’s die bij die gelegenheid zijn gemaakt en vernietiging van alle op die gebeurtenis betrekking hebbende stukken

Dictum

Het beroep wordt deels kennelijk niet-ontvankelijk en deels kennelijk ongegrond verklaard.

Marcuccio zal zijn eigen kosten dragen en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

1 PB C 25 van 28.1.2012, blz. 71.