Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Sąd Okręgowy w Katowicach (Poľsko) 23. marca 2021 – G./M.S.

(vec C-181/21)

Jazyk konania: poľština

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Sąd Okręgowy w Katowicach

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: G.

Žalovaný: M.S.

Prejudiciálne otázky

1.    Majú sa články 2 a 19 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii (ďalej len „ZEÚ“) a článok 6 ods. 1 až 3 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv Európskej únie (ďalej len „Charta“) vykladať tak, že

a)    za súd zriadený zákonom v zmysle práva Únie sa nepovažuje súd, v ktorého zložení rozhoduje osoba vymenovaná do funkcie sudcu tohto súdu v rámci procesu, na ktorom sa nezúčastnili orgány sudcovskej samosprávy, ktoré by boli obsadzované prevažne nezávisle od zákonodarnej a výkonnej moci, v situácii, v ktorej je s ohľadom na ústavné tradície členského štátu nevyhnutnou účasť orgánu sudcovskej samosprávy spĺňajúceho tieto požiadavky na procese vymenovania sudcu s prihliadnutím na inštitucionálny a štrukturálny kontext, keďže

–    požiadavka vyjadriť sa ku kandidatúre na funkciu sudcu bola adresovaná zhromaždeniam sudcov a zámerne bola opomenutá v rozpore s vnútroštátnymi právnymi predpismi a stanoviskom tohto orgánu sudcovskej samosprávy,

–    súčasná Štátna súdna rada, ktorá bola obsadená v rozpore s poľskými ústavnými a zákonnými normami, nie je nezávislým orgánom a nie sú v nej zástupcovia sudcovskej obce, ktorí by boli do nej vymenovaní nezávisle od výkonnej a zákonodarnej moci, a preto nedošlo k účinnému podaniu návrhu na vymenovanie do funkcie sudcu podľa vnútroštátneho práva;

–    účastníci výberového konania nemali právo obrátiť sa na súd v zmysle článkov 2 a 19 ods. 1 ZEÚ a článku 6 ods. 1 až 3 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty základných práv.

b)    požiadavku nezávislého súdu zriadeného zákonom nespĺňa súd, v ktorého zložení rozhoduje osoba, ktorá bola vymenovaná do funkcie sudcu tohto súdu v procese závislom od svojvoľného zásahu výkonnej moci, na ktorom sa nezúčastnili orgány sudcovskej samosprávy, ktoré by boli obsadzované prevažne nezávisle od zákonodarnej a výkonnej moci alebo iný orgán zaručujúci objektívne posúdenie kandidáta, vzhľadom na to, že účasť orgánov sudcovskej samosprávy alebo iného orgánu nezávislého od výkonnej a zákonodarnej moci a zaručujúceho objektívne posúdenie kandidáta v procese vymenovania sudcu je v kontexte európskej právnej tradície zakotvenej v uvedených ustanoveniach ZEÚ a Charty a tvoriacej fundament únie práva, akou je Európska únia, nevyhnutná na to, aby bolo možné konštatovať, že súd členského štátu zaručuje požadovanú úroveň účinnej súdnej ochrany vo veciach upravených právom Európskej únie, a teda že sú zaručené zásady trojdelenia moci, rovnováhy mocí a právneho štátu;

2.    Majú sa články 2 a 19 ods. 1 ZEÚ v spojení s článkom 47 Charty vykladať tak, že ak v zložení súdu rozhoduje osoba vymenovaná za okolností uvedených v bode 1:

a)    bránia tieto články uplatneniu ustanovení vnútroštátneho práva, ktoré zverujú preskúmanie zákonnosti vymenovania takejto osoby do funkcie sudcu do výlučnej právomoci senátu Najvyššieho súdu zloženého výlučne z osôb vymenovaných do funkcie sudcov za okolností uvedených v bode 1, a ktoré zároveň vyžadujú, aby sa neprihliadalo na námietky týkajúce sa vymenovania do funkcie sudcu s ohľadom na inštitucionálny a systémový kontext;

b)    v záujme zabezpečenia účinnosti európskeho práva vyžadujú, aby sa vnútroštátne právne predpisy vykladali tak, že umožnia súdu z úradnej moci vylúčiť takúto osobu z rozhodovania vo veci na základe – analogický uplatnených – pravidiel o vylúčení sudcov nespôsobilých na rozhodovanie [iudex inhabilis].

____________